05 November 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်က္ျခင္းပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ မေလးရွားတို႔ကို မပာာသီယာတိုက္တြန္း

(Bernama News မွ 3 Nov 2011 ရက္စြဲပါ “Invest in Myanmar Now, Tun Mathathin Urgse Malasians” သတင္းကို YC မွဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံသားမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္ေသာ ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မပာာသီယာက အကယ္၍သာ ယခု အခ်ိန္တြင္ မျပဳလုပ္ပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ေတာ့ မည့္အလားအလာရွိေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆို လိုက္ပါသည္။

“ျမန္မာေတြ ပိုမိုေပ်ာ့ေျပာင္းလာၿပီလို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာေအာင္ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံကို ျပင္ဆင္ေနၾကပါၿပီ” ပာု မပာာသီယာက Bernama News သို႔ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း ေဒါက္တာ မပာာသီယာသည္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရရံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ ဗုဒၶပာူးေန႔မနက္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီးတြင္ ေဒါက္တာ မပာာသီယာသည္ ျမန္မာအစိုးရ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မေလးရွားႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္ပာု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံအဖြဲ႕ထဲသို႔ ေခၚယူခဲ့မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ပ္ေငြကိစၥ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဆီအုန္းႏွင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို ေျပာဆိုခဲ့သည္” ပာု Bernama News သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ မည္သို႔တိုးတက္ခဲ့ပံုကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသခဲ့ေသာ ျမန္မာ သမၼတက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေလးရွားတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာ မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္ပာု သိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္းက ဆက္လက္၍ “ယခုေတြ႕ဆံုမႈသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ျခင္း မပာုတ္ေၾကာင္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကို မေလးရွားအစိုးရထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

မေန႔က ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း မပာာသီယာက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမၻာႀကီးတစ္သားတည္း ဆက္စပ္က်ယ္ျပန္႔လာမႈ (Globalization) ႏွင့္ အလယ္အလတ္ ေပ်ာ့ေျပာင္းလာမႈ(Liberalization) အေၾကာင္း ေပာာေျပာ၍ အၿပီးတြင္ ျမန္မာစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ပာု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည့္အျပင္ မေလးရွားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားစြာကိုလည္း သိရွိလိုၾကသည္ပာု မပာာသီယာက ဆိုပါသည္။

ေဒါက္တာ မပာာသီယာသည္ ယခင္က ေတြ႕ဆံုျခင္းမရွိေသာ၊ ယခုအခါ လြတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း မေလးရွားသို႔ မျပန္မွီ ပာိုတယ္သို႔ ဖိတ္ၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ပာု သိရွိရသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာအို၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ ျမန္မာ သို႔ ထြက္ခြာ

( Yimhva သတင္းမွ 3.Nov.2011 ရက္စြဲပါ "CPC delegation visit Lao,Nepal,Bangladesh,Myanmar" သတင္းကို yangonchronicle မွ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဘီဂ်င္းျမဴနီစပယ္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ 'လူက်ိ' ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လာအို၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ရန္အတြက္ ဘီဂ်င္းမွ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထြက္ခြာသြားသည္။

ယခုခရီးစဥ္ကို လာအို ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ၊ နီေပါအစိုးရ၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔က အသီးသီးဖိတ္ၾကားခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ဦးပိုင္ဆန္အ၀ယ္ေတာ္ ဆန္ဖိုးေငြ သိန္းေထာင္ခ်ီမရွင္းႏိုင္သျဖင့္ တိမ္းေရွာင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုံ ေကာ္ပေရးရွင္းျဖစ္သည့္ ဦးပိုင္မွဆန္အ၀ယ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦိးသည္ ေပးေခ်ရန္ ရွိသည့္ ဆန္ဖိုးေငြမ်ားကို ေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ တိမ္းေရွာင္သြားေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ အေသာကလမ္းမွ ဆန္ပြဲရုံပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိ ပုဂၢိလ္သည္ ျပည္ပတင္ပို႔မည့္ ဆန္အ၀ယ္ေတာ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရာမွ တဆင့္တက္ၿပီး ကားအေရာင္းအ၀ယ္ကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဆန္ဘိုးေငြမ်ားဆုံးရံႈးသြား၍ ဆန္လာသြင္းသည့္သူမ်ားကို ေငြမေခ်ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔မွ စတင္တိမ္းေရွာင္သြားသည္ကို ဗုဒၵဟူးေန႔မွ ဆန္ပြဲစားမ်ားသိရွိၾကေၾကာင္း ဦးပိုင္သို႔ ဆန္၀ယ္ယူတင္သြင္းေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အရင္က ဆန္ကားေရာက္တာနဲ႔ ေငြေခ်တာ အခုေငြမေခ်ဘဲ လူေပ်ာက္သြားတာ ေငြဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုတာေတာ့ ေလာေလာဆယ္စုလို႔ မရေသးဘူး သိန္းေထာင္ခ်ီိနိင္တယ္” ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိလ္က ဆိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာမွ သေဘၤာတင္သာမက နယ္စပ္ကပါ ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဴလိုက္သျဖင့္ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ေကာင္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ ဦးပိုင္ကို ဆန္တင္သြင္းသူမ်ားကလည္း ေငြရွင္းမႏိုင္၊ ၎တို႔ေအာက္ကပြဲစားကလည္း ေငြမရွင္းႏိုင္၊ ပြဲစားေငြမေခ်ႏိုင္သျဖင့္ ဆန္စက္သမား ေငြမလည္ပတ္ႏိုင္ဘဲ ေတာင္သူမ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္ထိခိုက္က ေကာက္သစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ တုံ႔ဆိုင္းသြားရေၾကာင္း ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ေနသူတစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဦးပိုင္း၏ ဆန္စပါး၀ယ္ယူမႈစနစ္သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ လူသုံးေလးေယာက္က ေငြသိန္းသုံးေလး ေသာင္းခ်ီၿပီး စပါးတင္း သိန္းေပါင္း ၁၀သိန္း၁၅သိန္း ၀ယ္ယူေသာ စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိန္မေရြး ေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္စပါး၀ယ္ယူရာတြင္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ တင္း၁၀၀ ကို က်ပ္ေလးငါးေထာင္ အဟျဖင့္ပင္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ၍ ရေၾကာင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

“အခုျဖစ္တာ လူေၾကာင့္ျဖစ္တာဆိုတာထက္ လုပ္တဲ့စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တာ”ဟု ဆန္ေရာင္း၀ယ္ေရး အေတြ႔အႀကံဳႏွစ္၂၅ႏွစ္ရွိ အထက္ပါ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္က ဆိုသည္။

သတင္း... yangonchronicle

DV ေပါက္သည္ဟု လိမ္လည္ေငြေတာင္း သူ မ်ား ေပၚေပါက္ေန


အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာကံစမ္းမဲ အစီစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ The Diversity Visa - DV ကံစမ္းမဲ ေပါက္သည္ ဟုဆိုကာ ေငြေတာင္းစာ အီးေမးလ္မ်ားပို႔ၿပီး လိမ္လည္မႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ သံ႐ံုးမွ ဒုတိယေကာင္စစ္ဝန္ Daniel Jacobsကေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လိမ္လည္ေန သူမ်ားကို အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖစ္ စိစစ္အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။ “DV ေလွ်ာက္ထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အခုလိုမ်ိဳး လိမ္လည္စာေတြ ေရာက္လာရင္ သံ႐ံုးကို ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကား ေပးပါ”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ DV ေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ ေပါက္မေပါက္သိရန္အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာ တစ္ခုတည္း သာထား ရွိထားၿပီး ယင္းဝက္ဆိုက္ ကသာ အစအဆံုး လုပ္ေဆာင္ ေပးေၾကာင္း၊ ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ www.dvlottery.state.gov ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔လိမ္လည္ ခံခဲ့ရ သူမ်ားကို ေဖာ္ျပမေပးခဲ့ ေသာ္လည္း လိမ္လည္ခံ လိုက္ရသူမ်ား အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ DV ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေပါက္မေပါက္သိျခင္း တို႔ကို အထက္ပါဝက္ဘ္ဆိုက္၌သာ လုပ္ေဆာင္ရ သည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခေၾကးေငြ လံုးဝမယူထားေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။DV ေပါက္ၿပီး အေမရိကန္သံရံုးမွ အင္တာဗ်ဴး ေခၚယူၿပီးမွသာလွ်င္ ဗီဇာေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၄၅ ေဒၚလာေပး သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီဇာေၾကးတစ္ခုတည္း ကိုသာ အေမရိကန္အစိုးရမွေကာက္ခံပါေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။ DV သည္အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳ သည္မွအပ အေမရိကန္ အစိုးရက မည္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈကိုမွ် ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လိမ္လည္သူမ်ားကမူ ေနစရာႏွင့္အလုပ္ကိုပါ ကူညီေပးမည္ဟု ေရးသားလိမ္လည္ ေလ့ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ DV ကံစမ္းမဲအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူဦးေရ ၅ေသာင္းကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရာ ႏွစ္စဥ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂၂၀ ခန္႔ မဲေပါက္ေလ့ ရွိသည္ဟုVenus News Journal တြင္ေဖာ္ျပပါရွိထားသည္.။

မုန္တိုင္းမိုးငယ္နဲ့ မံုရြာၿမိဳ႔လယ္


မံုရြာ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသ ကို အလည္ဝင္လာတဲ့ ဘဂၤလား ပင္လယ္ထဲက အနီေရာင္မုန္တိုင္း ငယ္မိုးဟာ လူေနရပ္ကြက္ေတြကို ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားၿပီဆိုရင္ ေရ ႀကီးေရလွ်ံမႈဒဏ္ကို ႏွစ္စဥ္ခံရတဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚလူေနရပ္ကြက္မ်ားကေတာ့ နႏၵဝန္ရပ္ နယ္ေျမအမွတ္(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) ေအးရိပ္သာလမ္း၊ သလႅာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ပညာေကာ လိပ္အနီး သာစည္လမ္း၊ ရတနာပံု ရပ္ နယ္ေျမအမွတ္ (၁၀) ဓမၼပါလ ေက်ာင္းတိုက္အနီး ေအာင္သေျပ လမ္းနဲ႔ လယ္တီရပ္ကြက္ သုခဝတီ ေက်ာင္းအနီး ကြက္သစ္တို႔ျဖစ္ တယ္။ "ဟိုအရင္တုန္းက ေက်ာကၠာ ေတာင္႐ိုး (မ)ဘက္ကက်လာတဲ့ ေရေတြဟာ 'ဦးေပါၾကည္'ေခ်ာင္ ႐ိုး အတိုင္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲကို စီးသြားတယ္။

အခုဟာက ခ်င္းတြင္း ျမစ္ထဲကို စီးဝင္ရာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့ ကန္သာယာေရကန္ႀကီးကို ပိတ္ဆို႔ၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေတြလုပ္ ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရထြက္လမ္းမရွိဘဲ ေရေတြကအိၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ေတြကို ေရျမဳပ္ကုန္တာပါ။ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး က တစ္ႏွစ္ကို ေလးငါးႀကိမ္ အ နည္းဆံုးေတြ႕ရတယ္လို႔" ရတနာပံု ရပ္ ကြက္၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ လမ္း သြယ္ (၄)ေန ေဒသခံတစ္ဦးက လြတ္လပ္စြာေျပာျပပါတယ္။

လယ္တီရပ္ကြက္ ေျမာက္ပိုင္း သုခဝတီေက်ာင္းအနီးေန ေဒသခံ တစ္ဦးကေတာ့ "ၿမိဳ႕ထဲလမ္းေတြ ေပၚေရႀကီးေရလွ်ံတယ္ဆိုတာက နာရီပိုင္းနဲ႔ၿပီးသြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ပိုင္းေရဝင္ရင္ အနည္းဆံုးဆယ္ ေလးငါးရက္ၾကာတယ္။ ေရက်ၿပီဆို တာေတာင္ အိမ္ထဲမွာ ၂ေပခြဲ ၃ေပ ေလာက္က်န္တယ္။ ကိုယ့္က်န္းမာ ေရး ကိုယ္ဂ႐ုစိုက္ၿပီးေနရတယ္။ ေနေရးထိုင္ေရးနဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္စား ေသာက္ေရး အလြန္ခက္ရပါတယ္" လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရႀကီး ေရလွ်ံၿပီး၊ လူေနရပ္ ကြက္မ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈေဘးအႏၱ ရာယ္ႀကံဳရေသာ္လည္း လူေသဆံုး ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးဆံုးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္ဟု ENVOY News Journal တြင္ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္.။

ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံၿခားမွ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ဆက္တိုက္ေရာက္ရွိႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္း၊ ၅နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္နဲ႕ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္မွာ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမယ္ဆိုတဲ႕ သတင္းေၾကာင္႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျခံေရွ႕ကို ညေန ၅နာရီ ၀န္းက်င္ေလာက္မွ အေရာက္သြားခဲ႕ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္ႏွင့္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ကယ္ပိုစနာတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔ ညေန(၂)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

သတင္း၊ဓာတ္ပုံမ်ားအတြက္ ျမစ္မခ မီဒီယာ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

စစ္တပ္မွ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၃ဦးကို အဓမၼက်င့္သတ္ျဖတ္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ္႔ဖဲပါရြာမွ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၃ဦးအား ခလရ(၂၉၀) တပ္ရင္မႉး လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားမွ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေကအိုင္စီကို ေျပာသည္။

“ရြာက တ႐ုတ္ရြာဗ်။ အသတ္ခံရတာကလည္း တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီးေလးေတြပါ။ မုဒိမ္းက်င့္ထားတဲ့ လကၡဏာလည္း ေတြ႕ရ တယ္ေလ။ ရြာကလူေတြက ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ရဲစခန္းတိုင္ဖို႔ လုပ္ၾကေသးတယ္။ တိုင္ရင္ စစ္တပ္က လာႏွိပ္စက္ဦးမယ္ဆိုၿပီး မတိုင္ ျဖစ္ေတာ့ဘူး။”ဟု ၎ေဒသခံက ဆက္ေျပာသည္။

အသတ္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားမွာ အသက္ ၁၇ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၎စစ္တပ္သည္ ၂၅ရက္ေန႔က ထိုနမ္႔ဖဲရြာ မေရာက္မွီ စစ္ေၾကာင္းခ်ီရာ လမ္းေပၚရွိ နမ့္ေတာင္ႏွင့္ မုန္းေပၚရြာၾကားရွိ ေကာင္း ခါးရြာကိုလည္း ၀င္ေရာက္ကာ ရြာထဲရွိ ၾကက္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

“အိမ္တိုင္းကို၀င္ၿပီး ေမြးထားတဲ့အေကာင္ေတြ ယူတာ။ အိမ္တအိမ္ကေတာ့ မီးဖြားၿပီးစ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ထဲေနတာ။ ၾကက္ေမြးထားတာ မရွိဘူးလို႔ေျပာေတာ့ တံခါးအတင္းဖြင့္ၿပီး အိမ္ထဲက ပစၥည္းေတြယူ သြားတာပဲေလ။”ဟု ရြာခံတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလကလည္း ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္သြား ကားလမ္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း ရွဒပါရြာတြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီး ၃ဦးအား အစိုးရစစ္သားမ်ားက အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလမွစ၍ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ လား႐ိႈး၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကို ခံေနၾကရသည္။

သတင္း..ေကအုိင္စီ

04 November 2011

ေငြတမ်က္ႏွာတည္း ၾကည့္ေသာ ဆရာဆရာမမ်ား တိုးပြားေန (ေပးစာ)


အထက (၂) ကမာရြတ္ ေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းျပ အတန္းပိုင္ ဆရာမႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာမမ်ားထံတြင္ က်ဴရွင္ မယူသျဖင့္ မဲခံေနရေသာ (အညိွဳးထားျခင္း) ခံေနရေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးရဲ႕ မိဘေတြရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံေလးကို ေရးေပးေစခ်င္တဲ့ အတြက္ အမ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး ေျဖရွင္းေပးၾကႏိုင္ပါရန္ တင္ျပေရးသား လိုက္ရပါသည္။

အထက ၂ ကမာရြတ္ အလယ္တန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးႏွင့္ မိဘမ်ား၏ ခံစားေနရမႈကို ရင္ဖြင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အာစရိယ ဂုဏံ သကၠစၥံ အဟံ ဝႏၵာမိသဗၺဒါ

ေရွးဦးစြာျဖင့္ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏာၱဟု ရိုေသစြာျဖင့္ အနႏၱဂိုဏ္းဝင္ ဆရာသခင္မ်ားကို ရိုေသစြာ ကန္ေတာ့ဦးတင္္ လိုက္ရပါသည္။ ေျပာရမယ့္ စကားကို မေျပာေသးခင္ ဦးစြာေျပာလိုတာကေတာ့ ငါးပါးဂိုဏ္းဝင္ဂုဏ္အင္ျပည့္ဝ မြန္ျမတ္ ပါလွေသာဆရာမ်ားေန႔ အေၾကာင္း ပါပဲ။ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ဟာ ကမၻာ့ ဆရာမ်ားေန႔ ျဖစ္တယ္။ ယူနက္စကို(UNESCO) အဖြဲ႕က ေနၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ ဆရာမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ယူနက္စကို ဆိုတာ United Nations Education Scientific and Cultural Organization လို႔ဆိုတဲ့ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ပညာေရး ဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ ျဖစ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက က်တဲ့ အခန္းက႑ တစ္ရပ္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ သင္ၾကားျခင္း ေတြဟာ ဆရာမ်ားရဲ႕အရည္အေသြးအေပၚမွာ တည္မီွေနရပါတယ္။

ဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လူမႈ အသိုက္အ၀န္းမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကာလမ်ားကပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ႐ိုေသ ကန္ေတာ့တဲ့ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဆရာတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို တန္ဘိုး ထားၿပီး က်င္းပရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“တပည့္တို႔ရဲ႕ အက်ဳိး ေက်းဇူးတို႔ကို က်င့္ေဆာင္ တတ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာလို႔ ေခၚဆိုရေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ အညီ ဆရာသည္ တပည့္သားတို႔ အေပၚ ေမတၱာ၊ ေစတနာ အရင္း ခံထား၍ မလိမၼာ မယဥ္ေက်းသည္ကို လိမၼာ ယဥ္ေက်း လာေစရန္ လည္းေကာင္း မေကာင္းေသာ အမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ေစ၍ ေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳလုပ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိသာစြာ ဆံုးမသြန္သင္ျပသၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပို႕ ဆရာတို႔ က်င့္ဖို႔၀တ္ ငါးျဖာဟူသည္ႏွင့္ အညီ ဆရာ့က်င့္၀တ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဆရာတို႔သည္ တပည့္မ်ား၏ အနႏၲ ေက်းဇူးရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ပါသည္” လို႔ ဗုဒၶ ဘာသာေကာင္း တစ္ေယာက္ စာအုပ္ရဲ႕ အခန္း ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၊ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၲာေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

အနေႏာၱ အနႏၱ ငါးပါးစာရင္းဝင္ ဆရာဆိုတာ ဘယ္လို အမ်ိဳးအစားလည္းဆိုတာ အားလံုး သိျပီးသားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႔ ေႀကးမံု ထဲမွာေတာ့ အေရာင္အေသြးစံုတဲ့ ဆရာ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာ ရွိလို႔ ေနပါျပီ။ တာဝန္ထက္ ပိုလြန္တဲ့ လံု႔လနဲ႔ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ဆရာေတြကို ေတ႔ြ ႀကရသလို။ ေငြရဲ႕ အထူအပါးအလိုက္ ပညာကို အလိုက္ေပး ဖလွယ္ ေပးေနတဲ့ ဆရာေတြဆိုတာလည္း ေတြ႔ေနႀကရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႀကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဆရာ/ ဆရာမ ေတြဆိုတာ ဘယ္လိုဟာလဲလို႔ စဥ္းစားေတြးေတာ ႀကည့္ဖို႔က……….။..

ကြ်န္မတို႔ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သားသမီးေတြ ပညာတတ္ၾကီးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ ေက်ာင္းမွ သင္ယူလိုက္ရသည့္ သင္ခန္းစာကိုသာ အားျပဳပါသည္။ အတန္းပိုင္ဆရာမႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာမမ်ားေပးေနေသာ က်ဴရွင္မ်ားကို သြားေရာက္သင္ၾကားရန္ ေငြ အင္အားေၾကာင့္၎ ၊ အပို႔၊ အၾကိဳ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္၎ မသင္ၾကားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲ စစ္တိုင္း အမွတ္မ်ား မတရား ေလွ်ာ့ခံ ရျခင္း၊ အေျဖလႊာကို ဘာေၾကာင့္ အမွတ္ ေလွ်ာ့ရသလဲလို႔ သြားေရာက္ ေမးသည့္အခါ ဆရာ စိတ္ဓါတ္ပီပီ ရွင္းျပ၊ ေျပာျပ ျခင္း မရွိဘဲ လူမဆန္စြာ အေျဖလႊာစာရြက္ကို လႊင့္ပစ္ျခင္း ၊ ဆရာမမ်ား ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဆရာေကာင္းမ်ား ထားရွိအပ္ေသာ ဆရာစိတ္ဓါတ္ မရွိေတာ့ဘဲ ပိုက္ဆံ (ေငြ) မ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ျပီး သင္ၾကားေနတဲ့ အတြက္ ပညာကို တကယ္ လိုခ်င္ေသာ တပည့္မ်ားက ေက်ာင္း မသြားရဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ား ခံစားေနရျခင္း မ်က္ႏွာငယ္ရျခင္းမ်ား ခံစား ေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ ဒီလို အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားက မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဴပ္ေနေသာ ေက်ာင္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိႏိုင္ရန္ ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကား တင္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

ဤကဲ႔သို႔ ေရးသားတင္ျပျခင္း မျပဳမွီမွာ လည္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စဥ္းစားခဲ့ရပါေသးသည္။ ေျပာမျပရင္ အေကာင္းသား ေျပာျပလိုက္ကာမွ ျပႆနာ ပိုမ်ား ရွာေလမလား။ ကြ်န္မတို႔ သားသမီးေတြအေပၚ ပိုျပီးေတာ့မ်ား အျဖစ္ဆိုးေစမွာလား၊ အညိွဳးတၾကီးနဲ႔မ်ား ကေလးေတြ အေပၚ တံု႔ျပန္ၾကမလားလို႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ မ်ားခဲ့ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အနစ္နာခံလို႔ ေနာင္လာေနာင္သား အမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စေတးရက်ိဳး နပ္ႏိုင္မယ္လို႔ပဲ ခံယူျပီး ခံစားခ်က္ေတြကို ရင္ဖြင့္ျပရေတာ့တာပါပဲ။

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားကလည္း ဤကဲ့သို႔ ေငြေၾကးမ်က္ႏွာျဖင့္သာ ဆက္ဆံေနေသာ ဆရာဆရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကပါသည္။

ေက်ာင္းသူ မိဘ အေနနဲ႔ မိမိသားသမီးႏွင့္ ထပ္တူ ထပ္မွ်ခံစားေနၾကရပါတယ္။ အထက ၂ ကမာရြတ္မွာရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ဤ အခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးႏွင့္ တစ္ကြ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားပမာ ေက်ာင္းေနတပည့္မ်ား အေပၚ၌ ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ၾကပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး ရင္ဖြင့္ တိုင္ၾကားလိုက္ရပါသည္။

(ရင္ေသြးငယ္အတြက္ ခံစားေနရေသာ ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦး)။
သတင္း.. Maukkha Education Magazine

အစိုးရစစ္တပ္က ႏို႔မျဖတ္ရေသးသည့္ ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလးမိခင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတဦးအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျပီး (၇)ရက္ေျမာက္

ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားသည့္ တပ္မွာ ခမရ (၃၂၁) လက္ေအာက္ခံ မို႔ဘြမ္ေရွ႕တန္းစခန္း


က်န္ခဲ႔တဲ႔ ႏို႔စို႔အရြယ္ သမီးငယ္

အျပစ္မဲ႔ သမီးငယ္ လြမ္းေနာ၏ သနားစရာအေမကိုေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနလ်က္

ေအးေဆးစြာေနထုိင္ေနတဲ႔ မိသားစုေနအိမ္ ခုေတာ႕ပူးေဆြးမွဳမ်ားစြာနဲ႔


ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံထားရသည္႔ ႏို႔စို႔အရြယ္ ကေလးမိခင္ ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာအခင္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္

၂၀၁၁ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔ ညေန ၃နာရီေက်ာ္

အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာ

မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္။ လြယ္ဂ်ယ္ျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ခိုင္ဗန္ေက်းရြာ။ ဦးမရူေဒါင္လြမ္း. ေျပာင္းဖူးခင္း၊

အဖမ္းခံရသည့္သူမ်ား၊

(၁) ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ... အသက္ (၂၈)ႏွစ္(ဦးေဒါင္လြမ္း.ဇနီး)

(၂) ဦးမရူေဒါင္လြမ္း- အသက္ (၃၁)။ ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ.ခင္ပြန္း

(၃) ဦးမရူေဇေဒါင္ - အသက္ (၇၀)ႏွစ္ ဦးမရူေဒါင္လြမ္း.ဖခင္

အခင္းျဖစ္ပုံ၊

၂၀၁၁ခုႏွစ္။ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔က ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာႏွင့္ အတူတကြ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးမရူေဒါင္လြမ္း။ သူမ.ေယာက္ခထီး ဦးမရူေဇေဒါင္တို႔သည္ ခိုင္ဗန္ေက်းရြာအစြန္။ မို႔ဘြမ္ေတာင္ေျခရွိ ၎တို႔ ေျပာင္းဖူးခင္း ေျပာင္းဖူးရိတ္ ေနရာသို႔ တပ္မေတာ္စစ္သား(၃)ဦးရုတ္ တရက္ေရာက္ရွိလာျပီး ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္ရြယ္ကာ ဘာမွျပန္မေျပာဖို႔နဲ႔ ခူး၍ထားသည့္ ေျပာင္းဖူးမ်ားကို သိမ္း ခိုင္းသည္၊ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ (၃)ေယာက္အား ေျပာင္းဖူးမ်ား ေတာင္ထိပ္ရွိ စစ္တပ္သုိ႔ လိုက္ထမ္းပို႔ရန္ ေျပာသည္၊ ဦးမရူေဇေဒါင္ႏွင့္သူ႔သား ဦးမရူေဒါင္လြမ္းတို႔အား ေကအိုင္ေအစစ္သား ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည္။ ဦးမရူေဇေဒါင္တို႔ သားအဖမွလည္း မိမိတို႔ KIA စစ္သားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာဆိုသည္၊ အစ ပထမ ဦးမရူေဇေဒါင္တို႔ သားအဖအား မခ်ည္ပါ၊ ေျပာင္းဖူးခင္း အစြန္နားေရာက္ေတာ့ ေကအိုင္ေအ စစ္သားေတြ လုံျခံဳေရးလာယူစဥ္က တူးသြားသည့္ ကတုတ္က်င္းကို ေတြ႔သည့္အခါ မင္းတို႔ကအိုင္ေအ ျပည္သူ႔စစ္ပဲ ဟုဆိုကာ မာန္မဲသည္။ သတ္ပစ္မည္ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ သားအဖႏွစ္ေယာက္အား ပလိုင္းၾကီးႏွင့္ အတူတူခ်ည္သည္၊ ထိုေနရာ၌ ေနာက္ထပ္စစ္သား (၃)ဦးကေစာင့္ေနသည္၊ ထို႔ေနာက္မို႔ဘြမ္စစ္တပ္ ေတာင္ကုန္းဘက္သို႔ ထြက္လာရာလမ္းသို႔ ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ ဂ်ာက ထြက္ေျပးၾကရေအာင္ဟု သူမခင္ပြန္းႏွင့္ ေယာကၡထီးကို တိုင္ပင္သည္၊ ေနာက္ေတာ့ သူမခင္ပြန္းႏွင့္ ေယာကၡထီးကို စစ္သားေတြရဲ့ ေရွ႕မွာ ေလွ်ာက္ခိုင္းသည္။ ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာႏွင့္ သူမခင္ပြန္းတို႔ကား စစ္သားေတြျခား သြားသည္၊ ေလွ်ာက္လာရင္း ဦးမရူေဇေဒါင္တို႔ သားအဖကေတာ့ ထြက္ေျပးၾကဖို႔ တိုင္ပင္ျပီး လက္ခ်ည္ ထားသည့္ သားကို ဖက္ကာစစ္သားေတြ ေရွ႕တင္မ်က္စိစုံမွိတ္ကာ လွ်က္တျပက္အတြင္း ထြက္ေျပးသြားသည္၊။ ထြက္ေျပးသြားစဥ္ ေသနတ္ေအာ္တိုဆြဲကာ (၂)ေခါက္လိုက္ပစ္သည္။ မထိပဲ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္ စိတ္မေကာင္းစြာဘဲ ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ မထြက္ေျပးႏိုင္ပဲ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရသည္၊ ေသနတ္နဲ႔ပစ္တဲ့ အခ်ိန္ ညေန ၄နာရီခန္႔ရွိျပးီ။

မၾကာခင္ ၄နာရီခြဲခန္႔၌ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးႏွင့္အတူ စစ္သားမ်ား မို႔ဘြမ္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ကို မိုင္ဘြမ္ေဘး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေကအို္င္ေအေရွ႕တန္းစခန္း တပ္သားမ်ားကလည္း ေတြ႕ခဲ့သည္၊ ထိုစဥ္သူမ၀တ္သည့္ အ၀တ္အစားမွာ အကၤ်ီအနီေရာင္ အစင္းက်ား။ ေဘာင္းဘီမီးခိုးေရာင္ျဖစ္သည္၊ ထီးေဆာင္း စစ္သားေတြနဲ႔ အတူ ေရာက္လာသည္ဟုဆိုသည္၊ အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာ ေအာက္တိုဘာ(၂၉)ရက္ေန႔ မနက္ေနတက္ခ်ိန္။ ေန႔လည္ ေန႔ခင္းပိုင္းအထိ သူမအား ေဘးပတ္ပတ္လည္႔ စစ္သားမ်ားမွ သူမအား စခန္းရွိေက်ာက္တုံးေပၚ ေနပူဆာ လွဳံခိုင္းသည္၊ ေနပူဆာလံွဳေနသည့္ အခ်ိန္စစ္သား(၄)။ (၅)ေယာက္က သူမအားသြားဖက္လိုက္။ ဆြဲလိုက္၊ နမ္းလိုက္လုပ္ကာ စစ္တန္းလ်ားထဲသို႔ ျပန္ေခၚသြားသည္ဟု အေ၀းမွ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည္႔ျမင္ခဲ့သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာသည္၊

ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔ကလဲ သူမအားေနပူဆာလွဳံခိိုင္းသည္၊ သူမေနပူဆာလွဳံေန စဥ္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနသူတဦး ထိုင္ေနသကဲ့သို႔ က်ဳံ႕ကာေခါင္းငံု ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္၊ ထိုသုိ႔ထိုင္ေနစဥ္ ေဘးကျဖတ္သြား သည့္စစ္သားေတြက တို႔လိုက္။စလိုက္။ဖက္လိုက္လုပ္သည္၊ စစ္သား၂ေယာက္ကသူမ အားထူျပီး လမ္း ေခၚတြဲေလွ်ာက္သည္ကိုလဲ ျမင္ရသည္၊ သူမသည္ လမ္းေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္ ႏိုင္ေတာ့သည့္ ပုံမ်ိဳး ေတြ႔ရသည္၊ ေအာက္တိုဘာ(၃၀)ရက္ေန႔အထိသူမ. မူလအ၀တ္အစား ၀တ္ေသးသည္၊ ေအာက္တိုလဘာ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာေနသည့္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔မွလဲ မို႔ဘြမ္တပ္စခန္း နားသို႔သြားကာ အနီးကပ္ေစာင့္ ၾကည့္ေနခဲ့သည္၊ ထိုေန႔တြင္ သူမအား အျပင္သို႔ ေခၚထုတ္လာသည္၊ သို႔ေသာ္ သူမအား အရင္အ၀တ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္လွ်က္မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ။ စစ္အကၤ်ီ၀တ္ထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္၊ ညေနပိုင္း ၄နာရီခန္႔တြင္ သူမအား စစ္သား(၄)ေယာက္က စခန္းတြင္းတူးထားသည့္ လွဳိဏ္ေခါင္းေပါက္ထဲဆြဲေခၚ သြားၾကသည္ကို ေနာက္ဆုံးေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္၊။

ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔ အထိေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ရာ ယေန႔ေတာ့ ထိုအမ်ိဳးသမီး အရိပ္အေရာင္ကို မေတြ႔ရပါ၊

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာအား စစ္တပ္က လြတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးရာ။ ယခုသူမ. အရိပ္အေရာင္ မေတြ႔ရေတာ့သျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား မိသားစု၀င္မ်ားမွာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနလွ်က္ရွိပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔ ယေန႔ထိ ျပန္လြတ္လာျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ယေန႔တြင္ လြတ္ေပးမည္ဟု လြယ္ဂ်ယ္တပ္ရင္းက ေျပာခဲ့သည္။ လြတ္ေပးမည္ဆိုသျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိရာ (သြားေစာင့္ေနတဲ့ သူေတြလဲလာပို႔မည့္ လမ္းဘက္ေစာင့္ေနတာ) ညအထိ မေပၚလာပါ။ ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔အထိ မလြတ္ေပးေသးသျဖင့္ ပိုစိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။

မိသားစု၀င္မ်ားဒုကၡမ်ားစြာၾကဳံေတြေနမွဳ

အေမမရွိေသာေၾကာင့္ သမီးေလးမွာ စိတ္အားငယ္ေနပုံကို ေတြ႔ရတယ္။ ေန႔ခင္းမွာ အဖိုးအသက္(၇၀)နဲ႔ အတူေနရတယ္၊ ဦးမရူေဇေဒါင္ရဲ့ညီမနဲ႔ ဇနီးက (ကေလးေလးရဲ့ အဖြား၂ေယာက္က ေကာက္ရိတ္ သြားရတယ္)။ ညမွာေတာ့ အဖြားေတြ ၀ိုင္းျပဳစုရ။ တညကို၂ေခါက္.. ၃ေခါက္ထငိုျပီး အေမကို ေခၚတာေၾကာင့္ ခ်ီပိုးျပီးျပန္သိပ္ရတယ္လို႔ အဖြားျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။ သူမအမ်ိဳးသားမွာ စိတ္ဒုကွ်ခံစားရဲပီး စိတ္မတည္မျငိမ္ ကေယာင္ကတမ္း ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထား ရွိေနပါသည္။ ႏို႔စို႔သမီးေလးကေလး အေမကိုသာ တေၾကာ္ေၾက္ေခၚကာ ဩအမီးလာ အမီးလာဩ (ဗမာလို အေမျပန္လာ။ အေမျပန္လာ) ဆိုျပီးငိုငိုေနတတ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သမီးေလးက သူ႔အေမအရြယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေတြ႔ရင္လဲ အမီးလာ အမီးလာလို ့ေျပာတတ္ေၾကာင္း အဖြားကေျပာျပပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔ ၾကားသိရသည့္ သတင္းတခုမွာ မို႔ဘြမ္မွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေပၚတာ (၂)ေယာက္က သက္ေသထြက္ဆိုထားသည္မွာ မို႔ဘြမ္တြင္ ဆြတ္လြတ္ရြယ္အျပင္ အျခားကခ်င္အမ်ိဳး သမီး(၃)ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားသည္ဟုသိရပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စစ္သားမ်ားက သားမယားျပဳက်င့္ျခင္း။ အ၀တ္အစားမ်ား ေလွ်ာ္ခိုင္းျခင္း။ ထမင္းခ်က္ေပးျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ား လုပ္ရသည္ ဟုေျပာပါသည္။ မို႔ဘြမ္ဆိုတာ မိုးေမာက္ျမိဳ႔နယ္။ လြယ္ဂ်ယ္ျမိဳ႔႕နယ္ခြဲ တြင္းမွာျဖစ္ျပီး တရုတ္နယ္စပ္နဲ႔ ကပ္ရပ္စစ္တပ္ေရွ႕တန္း စခန္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေတာင္ေျခတ၀ိုက္ အေနာက္ဘက္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ ခိုင္ဗန္ရြာ။ လြယ္လုံရြာ.. မုန္ခါပါရြာဆိုတာေတြ ၀ိုင္းရံထားျပီး။ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ တရုတ္နယ္စပ္န႔ဲ ကပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္၊

ျမန္မာအစိုးရက တဘက္မွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေနေပမဲ့ စစ္တပ္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ... ျပည္သူေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြက အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပေနပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈက ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္တ၀ိုက္ အတြက္ဘဲ ျဖစ္ေနသလို ျဖစ္ပါတယ္။

သူမမိသားစု၀င္မ်ားလည္း သူမျပန္လြတ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိသည္။ ေဒၚဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာတြင္ တႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္လအရြယ္ ႏို႔စို႔ကေလး သမီးေလးတဦးရွိသည္။ သမီးေလး နာမည္မွာ လြမ္းေနာျဖစ္သည္၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ သမီးေလးခမ်ာ အေမ.ႏို႔ရည္ကို မတိုက္ေကၽြးရသည္မွာ (၆)ရက္တိတိရွိျပီ ျဖစ္သည္၊ စကားတလုံးစ ၂လုံးစသာ ေျပာတတ္ေသးသည့္ သမီးေလး လြမ္းေနာက သူမအေမအရြယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေတြ႑ရင္ သူမအေမပါမည္ထင္ ဩအေမလာ။ လာဩဟု ေျပာကာ ငိုေလ့ရွိသည့္ဟု သူမကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသူ သူမအဖြားက ေျပာျပပါသည္၊ ညစဥ္ အေမကို ထထရွာ ေအာ္ငိုသျဖင့္ တညလွ်င္ ၂ေခါက္။ ၃ေခါက္ထထ ပိုးေပးရသည္ဟု ေျပာျပပါသည္၊ ေန႔ခင္းပိုင္းဆိုလွ်င္ အဖြားက ေတာင္ယာကို သြားရသျဖင့္ သူမအားအသက္ (၇၀)အရြယ္ အဖိုးျဖစ္သူႏွင့္ အိမ္မွာထားခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္၊ သူမမ်က္ႏွာမွာ အထီးက်န္ အားငယ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာ။ တစုံတေယာက္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ မ်က္လုံးမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္၊ သူမအေဖျဖစ္သူမွာ အေမလြတ္လာဖို႔ အတြက္ ၾကိဳးပမ္းဖို႔ လမ္းစရွာရန္။ ေဆြမ်ိဳးေတြဆီ ထြက္သြားသည္ဟု ဆိုသည္၊ လြယ္ဂ်ယ္ျမိဳ႕ရွိ ခမရ (၃၂၁) တပ္ရင္းမွဴးဆီလဲ သြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္၊ ယေန႔ထိ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္မလာေသးပါ၊

လိုအပ္လို႔ထပ္ေမးခ်င္ရင္ ေအာက္ပါနံပါတ္မွာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္၊

မိုင္းဂ်ာ -၀၀၈၆- ၁၅၃ ၆၈၉ ၆၉၃ ၇၆

အားပရီ ၀၀၈၆-၁၃ ၅၇၈ ၂၇၁ ၉၆၀

မာန္ေအာင္ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ ပုိစတာကမ္ပိန္းတစ္ခု လႈပ္ရွား

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပုိစတာကမ္ပိန္းတစ္ခုကုိ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“မေန႔က မနက္ေစာေစာ ၆ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ ႔သစ္ေစ်းနားမွာ ပုိစတာတစ္ခု ကပ္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္” မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေၿပာပါတယ္။

“မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕စာတုိက္ရုံးနားမွာ ပုိစတာ တစ္ခု၊ မိခင္နဲ႔ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးရုံးမွာ ပုိစတာ တစ္ခုနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကားဂိတ္နားမွာလည္း ပုိစတာတစ္ခု အပါအဝင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ပုိစတာ ၇ခု ၈ ခုေလာက္ ကပ္ထားတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္” လုိ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဘားမားဗီေဂ် ကုိ ေျပာပါတယ္။

အဆုိပါ ပုိစတာ ရဲ ႔အေပၚဆုံးမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းက် သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ပုံ ပါတယ္။အဲဒီေအာက္မွာ “ျမန္မာျပည္သူမ်ားဘက္တြင္ ကမၻာ့ၿပည္သူမ်ား ရပ္တည္ေနၾကသည္။” ဆုိတဲ့ စာတမ္းပါတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေယာက်္ား၊ မိန္းမေတြရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြပါတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ “တရားမွွ်တမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္” ဆုိတဲ့စာတမ္းပါတယ္ လုိ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဘားမားဗီေဂ် ကုိ ေျပာပါတယ္။ေစ်းကုိလာတဲ့ျပည္သူေတြက ေစ်းေရွ ႔မွာ ကပ္ထားတဲ့ပုိစတာကုိ စိတ္ဝင္တစားဖတ္ရႈေနၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မနက္ ၇ နာရီ ဝန္းက်င္ေလာက္မွာေတာ့ ရဲေတြေရာက္လာၿပီး ပုိစတာေတြကုိ လာသိမ္းသြားတယ္လုိ႔ ေၿပာပါတယ္။

အခု ပုိစတာကမ္ပိန္းကုိ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကေန လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သြားတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။
“ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လြတ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵဟာ လူအမ်ားစုမွာ ရွိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵေပၚမွာ လူတစုကေန လႈပ္ရွားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္တာျဖစ္တယ္” လုိ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဘားမားဗီေဂ် ကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

သတင္း... (Burma VJ Media Network)

အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈေနာက္ဆံုး​ရသတင္း

1 _1_

3.11 news

အေၾကြးရွင္နဲ႕ ဥကၠ႒ေပါင္းျပီး လယ္ယာေျမကို မတရားသိမ္းဆည္း

အေၾကြးရွင္နဲ႕ ဥကၠ႒ေပါင္းျပီး လယ္ယာေျမကို မတရားသိမ္းဆည္းေၾကြးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေၾကြးရွင္ဦးသန္းလွက ကၽြန္ေတာ့္လယ္ ၅ဧကကိုေတာင္းပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္ ကမေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ မေပးရ မလား ဆိုျပီး ေက်းရြာဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ေပါင္းျပီးဦးျမင့္ေအာင္ က ကၽြန္ေတာ့အိမ္ကိုလာျပီး “ေငြ ၅ သိန္းနဲ႕ နားကပ္ တရံေပးမင္းလယ္ ၅ဧက ကိုလဲ ဦးသန္းလွ ကို ေၾကြးအတြက္ေပး လိုက္ပါ“ လို႕ေျပာသည္။

ကၽြန္ေတာ္က အခုမရွိေသးလို႕မေပးႏိုင္ေသးဘူးလို႕ ေျပာလိုက္ပါသည္။ဦးျမင့္ေအာင္က ကၽြန္ေတာ့္ကို မေပးရင္ မင္းလယ္ ၅ဧက ကို သိမ္းမယ္လို႕ေျပာျပီး တစ္ပတ္အၾကာမွာ စာထြက္ျပီး သိမ္းခဲ့ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ျ မိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးလွေသာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အေရးမယူပါဘူးခရိုင္ဥကၠ႒ကို ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ထပ္ တိုင္ၾကားခဲ့ ပါသည္။ခရိုင္ဥကၠ႒ကလည္းအေရးမယူခဲ့ပါဘူး ။

အဲဒီေနာက္ ကၽြန္ေတာ္(၂၅ရက္၆လပိုင္း၂၀၁၀ခုႏွစ္ ) ရန္ကုန္တိုင္းမွဴးဦး၀င္းျမင့္ထံသို႕တိုင္ၾကား ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း မွဴးထံမွ ခရိုင္ကေန ျပီး (၁၆ရက္၉လ၂၀၁၀ခုနစ္) ခရမ္းျမိဳ႕နယ္မရကဥကၠ႒ထံသို႕ စာေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

အဲဒီေနာက္ေက်းရြာဥကၠ႒ကို ဘယ္အခ်ိန္စစ္ေဆးတယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္၂၉ရက္ ၂၀၁၀ခုနစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုေခၚျပီး စစ္ေဆးခဲပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ျပတဲ့ အသိသက္ေသေတြကို ၁လ ၂၀၁၁ ခုနစ္ကေနေခၚျပီး စစ္ေဆးပါသည္။ေနာက္၁လ ပိုင္း၆ရက္ေန႕က လက္မွတ္ေခၚ ထိုးခိုင္းပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္စစ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ထြက္ဆိုတဲ့အတိုင္းမဟုတ္ပါဘူးလို႕ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့အခါ ၾကေတာ့အတြင္းေရးမွဴးဦး၀င္းၾကည္က ဒါဆိုရင္ ျပန္ေျပာပါလို႕ ေျပာပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္တစ္ခါ စကားေတြကို ျပန္ျပီး ထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။

အဲဒီစစ္ခ်က္ေတြ (၉လ၊၁၀လ ) ရွိပါျပီ အခုအခ်ိန္ထိဘာမွ အျဖဴ အမဲမသိရေသးပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာကေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ ကၽြန္ေတာ္အခုတိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


လယ္သမားၾကီးဦးလွစိုး
(ေအာက္က်င္းေက်းရြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစြဲမႈျပႆနာ

(The Diplomat မွ 2nd October, 2011 ရက္စြဲပါ "Burma's Opium Addiction" သတင္းကို yangonchronicle မွဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ဌာေနတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ႀကီးထြားလ်က္ ႐ွိသည္။ ထိုအခ်က္ကို Plaung Women's Organization မွ ယခင္လက ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုျပႆနာကို သိ႐ံုသာမကဘဲ ေဒသတြင္း ဘိန္းကုန္သြယ္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကာအကြယ္ေပးကာ အားေပးျမွင့္တင္လ်က္ ႐ွိသည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၅ ႐ြာ႐ွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု PWO အုပ္စုက အစီရင္ခံ တင္ျပထားသည္။ အဆိုပါေဒသတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဘိန္းစိုက္ဧရိယာ ၆၁၇ ဟက္တာမွ်သာ ႐ွိရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၁၀၉ ဟက္တာသို႔ တိုးပြားလာသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ယခင္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မ႐ွိခဲ့ေသာ ၁၂ ႐ြာခန္႔သည္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ပေလာင္အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ ျပႆနာသည္လည္း ပိုမိုဆိုး႐ြားလ်က္႐ွိသည္။ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ အသက္ ၁၅ႏွစ္ အထက္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသည္ကို PNO အုပ္စုကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈသည္ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာ အပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ပြားေစလ်က္႐ွိပါသည္။

ယင္းသို႔ ေဒသတြင္း ဘိန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္အသက္ဝင္ ႐ွင္သန္လာျခင္းအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရကို PWO အုပ္စုက အျပစ္တင္လိုက္ၿပီး ေဒသခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုလည္း ေဒသတြင္း ဘိန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအား အဓိကကာကြယ္ေပးေနသူဟု စြပ္စြဲထားသည္။ ယခင္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က သူ႔အားမဲထည့္ပါက အဟန္႔အတားမ႐ွိ ၅ ႏွစ္ ဘိန္းစိုက္ခြင့္ရမည္ဟု နမ့္ခမ္းမဲဆႏၵ႐ွင္မ်ား ေျပာၾကားစည္း႐ံုး ခဲ့ေၾကာင္း ႐ြာသားတစ္ဦးက ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းကို PWO အုပ္စုက ကိုးကားတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ မႏွစ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရကိုယ္စားျပဳ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အမတ္အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပေလာင္ေတာင္သူမ်ားသည္ မူလက လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစိုးရ ႀကီးမားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လက္ဖက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ၎တို႔ဘဝ ႐ွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘိန္းကို မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ႐ွင္သန္ႏိုင္ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက အခြန္မ်ား၊ ဆက္ေၾကးမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ေကာက္ယူ ကာ ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုေဒသခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရက ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားအား ႏွိမ္နင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အျပန္အလွန္ အကူအညီရ႐ွိရန္ ျဖစ္သည္ဟု PWO အုပ္စုက ယံုၾကည္လ်က္ ႐ွိသည္။ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား ဖိစီးေနေသာ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အာဏာအၾကား ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ဤကိစၥက မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္ဟု ၎အုပ္စုက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးကို ဖိႏွိပ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္မ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္ မွီခုိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရေနာက္လိုက္ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ဘိန္းကုန္ကူးမႈျဖင့္ အသက္႐ွင္ေနျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ၎တို႕က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရ တင္ျပေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုသာ အေျချပဳလ်က္႐ွိေသာ ကုလသမၼဂ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္းဌာန UNODC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအေျခအေနကို ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ယခု ျပည္နယ္တစ္ခုထဲသာ ေလ့လာထားေသာ PWO ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာက လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ UNODC သည္ အစိုးရ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုသာ မွီခုိအားထားေနျခင္းေၾကာင့္ ပကတိ အေျခအေနကို မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ စြမ္းရည္က်ဆင္းလာလ်က္႐ွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အနိမ့္ဆံုးအေနႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘိန္းစီးပြား လုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ေပးမႈအတြက္ အျပစ္႐ွိေသာ စစ္ဖက္၊နယ္ဖက္ တာဝန္႐ွိသူ အရာ႐ွိမ်ားကို အေရးယူရန္ အဆင္သင့္႐ွိေနရမည့္အျပင္ ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ား ဘိန္းအစားထုိးသီး ႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ယခုအခါ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္သည္တရားခံ မိစၦာမ်ားအား မ်က္စိမွိတ္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္းအစား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အႏၱရာယ္ ႀကီးေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ လူငယ္ထုပစ္မွတ္ထား စီမံခ်က္မ်ားကို တာဝန္သိသိျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္း၍ အလတ္စားေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒီဇိုင္းဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလတ္စား ေရအား လွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဆည္တာတမံ ၃ ခုတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒီဇိုင္းဌာနမွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္လက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွာ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ကညင္ေရေလွာင္တမံ၊ ေဖာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အနီးရွိ ငမိုးရိပ္ေရေလွာင္တမံႏွင့္ သာယာဝတီၿမိဳ႕အနီးရွိ သံုးဆယ္ေရေလွာင္တမံတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက တည္တာတမံတစ္ခုစီတြင္ ႏွစ္မဂၢါဝပ္ခန္႔ စက္ႏွစ္လံုးစီ တပ္ဆင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္း၍ တည္ေဆာက္မည့္ အလတ္စားေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ ယြမ္သန္း ၂၆၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ပာု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တည္ေဆာက္ၿပီး ဆည္တာတမံမ်ားမွ ဆည္ေရေပးေဝျခင္းအျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကိုပါ ပူးတြဲ ထုတ္လုပ္သြားရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ေရးဆြဲျခင္းကို China Water Resources Beifang Investigation Design and Research ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထုိသတင္းအား 7day News Journal တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္.။

02 November 2011

ဇတ္ဆရာ အလုိက် ဦးေက်ာ္ဆန္း ရဲ႕ တခန္းရပ္ ဇတ္သိမ္းခန္း....


ထုိ သတင္းအရ ဆုိရင္ေတာ႕ျဖင္႔ ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွာ ဇတ္ဆရာ အလုိက် တခန္းရပ္ျပဇတ္ ရဲ႕ ဇတ္သိမ္းခန္း အျပီးတိုင္ သြားျပီးဟု ယူဆရပါသည္။

ကေလး ငါးေယာက္ဆံုးရွံုးခဲ႔ရေသာ မိဘႏွစ္ပါးနွင္႔ ေတြ႔ဆံုၿခင္း


ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ေရႊ ေခ်ာင္း ေရ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရၾကီး စဥ္သားသမီး ငါးဦး ေရထဲ သုိ႔ေမွ်ာ္ပါဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ကေလးမ်ား၏ မိဘ မ်ားျဖစ္ ေသာဦးေဇာ္ထြန္း (၃၈ႏွစ္)ႏွင့္ ေဒၚပပစိုး(၃၃ႏွစ္)တို႔အား ေအာက္တို ဘာ ၂၄ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။ သားသမီး ေျခာက္ဦး ရွိေသာ ေဒၚပပစုိးႏွင့္ ဦးေဇာ္ထြန္းတုိ႔ မွာ အငယ္ဆံုးကေလး ငယ္ တစ္ဦး သာ က်န္ခဲ့ၿပီး ငါးဦးကိုဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေခ်ာင္းေရက်တဲ့ညက အျဖစ္အ ပ်က္ကို ျပန္ေျပာျပေပးပါလား။

ေဒၚပပစိုး- တစ္ညလံုး ကေလး ေတြေရာ ကြ်န္မတို႔ေရာ မအိပ္ႏိုင္ ဘူး ။ မနက္မုိးလင္းခါနီးမွ အိပ္ေပ်ာ္ သြားတာ။ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက ႏိႈးမွ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေခ်ာင္းေရ ေတြက စီးေနၿပီ။ ေခ်ာင္းအလယ္ မွာရွိတဲ့ အိမ္အျမင့္ႀကီးတစ္လံုး ေပၚကို ကြ်န္မေရာ ကေလးေတြ ေရာ မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ ေျပး တက္ခဲ့တယ္။ မနက္ ၆ နာရီ ေလာက္က်ေတာ့ အိမ္ႀကီးကို အေနာက္က ေရစီးထဲေမ်ာလာ တဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုက ဝင္တိုက္ေတာ့ အိမ္ႀကီးလဲသြား ၿပီး ကေလးေတြ ေခ်ာင္းေရထဲပါ သြားေတာ့တာပဲ။

ေခ်ာင္းထဲမွာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ အထိ အစ္မကေလးေတြနဲ႔ အတူတူရွိေနခဲ့သလဲ။

ေဒၚပပစိုး- ၆ နာရီေလာက္အထိ ပါပဲ။ ကေလးတစ္ေယာက္ကိုခ်ီ ထားၿပီး ကေလးတစ္ေယာက္ကို လက္က ဆြဲထားတာ။ လိႈင္းပုတ္ လိုက္ေတာ့ အကုန္လံုး လြင့္ကုန္ တယ္။ အက်ႌစေတြ လွမ္းဆြဲလိုက္ ေပမယ့္ မမီေတာ့ဘူး။

ကေလးေတြနဲ႔ ကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း လြတ္ေျမာက္လာပံုေလးေျပာေပး ပါဦး။

ေဒၚပပစိုး -ကၽြန္မေရထဲ မ်ာသြာ း ၿပီး ၊ သစ္ပင္ေတြၾကားေရာက္လုက္၊သဲေတြပါးစပ္ထဲ၀င္လိုက္၊ေရေတြ ဝင္လိုက္နဲ႔ ေပၚလိုက္ျမဳပ္လိုက္ ျဖစ္ေနတာ။ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ေတြ႕လို႔ လွမ္းဆြဲၿပီးေတာ့ ကမ္း ေပၚတက္လာရတယ္။ ကမ္းစပ္ မွာ သီလရွင္ဆရာေလးေတြက အ၀တ္ေတြ ေပးတယ။္ အဝတ္ အစားေတြလည္း မပါေတာ့ဘူး။

ကေလးေတြက ဘယ္အရြယ္ေတြ ရွိၿပီလဲ။

ေဒၚပပစိုး -သားအႀကီးက ၁၈ ႏွစ္ ၊ ဒုတိယသမီးက ၁၂ႏွစ္၊ သားအ ငယ္ေလး သံုးေယာက္က ငါးႏွစ္၊ သံုးႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ။

ကေလးေတြ ျပန္လာမယ္လို႔ေမွ်ာ္ လင့္ေသးလား။

ေဒၚပပစိုး - အႀကီးဆံုးသားန ဲ႔သမီး ကိုေတာ့ေမွ်ာ္တယ္။ ျပန္လာ မလားလို႔။ အငယ္ေလးေတြကို ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ဘူး။ အခု ထိေတာ့ အေလာင္းေတြ မေတြ႕ ေသးဘူး။ ငိုရလြန္းလို႔လည္း မ်က္ ရည္ေတြ မထြက္ေတာ့ဘူး။

ကေလးေတြအတြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလား။

ေဒၚပပစိုး- ကြ်န္မတို႔ကို လာလွဴ တာေတြထဲက ဖယ္ၿပီး ျပန္လွဴၿပီး သူတို႔ ဘဝကူးေကာင္းေအာင္ အမွ်ေပးေဝပါတယ္။

ကေလးေတြရဲ႕ ဖခင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုခံစားရပါလဲ။

ဦးေဇာ္ထြန္း- ေယာက်ာ္းတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေနေတာ့ မ်က္ရည္ ေတာ့မက်ဘူး။ ခံစားရတာက ေတာ့ ရင္ကြဲမတတ္ပါပဲ။

အခုလို ေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူး တင္ပါ တယ္။၄င္းအင္တာဗ်ဴး 7DAY JOURNAL တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္.။

သံုးႏွစ္၀န္းက်င္ ကေလးတစ္ဦး ဗဟန္း၃လမ္းထိပ္တြင္ေကာက္ရ


သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ အနီး ဗဟန္း ၃ လမ္းထိပ္၌ သံုးႏွစ္ရြယ္ကေလးတစ္ဦး ေကာက္ ရခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ “ကေလးကား လမ္းျဖတ္ကူး

ခါနီးကုိ မိန္းမတစ္ေယာက္ က ေအာ္ေျပာေတာ့မွ ေျပးဆြဲထားျပီး လမ္းထိပ္ဆုိင္မွာ ေခၚထား တာ။ ညေနအထိလာရွာတဲ့လူလည္းမေတြ႕တာနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းနဲ႔ရပ္ကြက္႐ံုးကို သြားအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု ကေလးအား ေတြ႔ရွိထိန္းသိမ္းထားသူ ဗဟန္း ၃ လမ္းမွ ကုိေ၀လြင္ ကဆိုသည္။ ကေလးငယ္အား သက္ဆိုင္ရာသို႔အပ္ႏွံရာ ထိုရက္တြင္ မိန္းကေလးလူေပ်ာက္တိုင္ၾကားမႈသာရွိၿပီး ထိုကေလးအား လူေပ်ာက္တိုင္ၾကားမႈ မရွိေသးသျဖင့္ေတြ႕ရွိထားသူက ထပ္မံ ထိန္းသိမ္းထားရန္ဟုဆုိသျဖင့္ ဗဟန္း၃ လမ္းတြင္ ကြမ္းယာဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကိုေဝလြင္ႏွင့္ အျခားတစ္ဆိုင္တို႔က ဆက္ လက္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့၇ျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ပ၇ဟိတ ေဂဟာတစ္ခု သို႔ ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါကေလးမွာ အသက္သံုးႏွစ္ဝန္းက်င္ရွိ ေယာက်ာ္း ေလးျဖစ္ကာ မိဘအမည္ႏွင့္သူ၏အမည္တို႔ ကိုေမးျမန္းမရ ေသာ္လည္း က်န္သည့္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈတြင္ သြက္လက္ခ်က္ ခ်ာရွိျပီး ေျပာဆိုရာ တုိင္းရင္းသားေသြးစပ္သည့္ေျပာဆုိဟန္ မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ကေလးေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားသည္ ကေ ဝုိေလငြ္ (ဗဟန္း ၃လမ္း )၊ ကုိေ၀ယံ(ဖုန္းး -ဝ၉ ၄၉၃၁၁၁၃၉) ႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတို႔သို႔ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သည္ဟု 7Day News Journal တြင္ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္.။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြပါ

(IPS သတင္းဌာနမွ၊ 27 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ Christian Papesch ၏ "Political Prisoners Are Burma's Unsung Heros" ကုိ yangonchronicle မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအစုိးရက ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးအား လႊတ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျခင္းသည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ျပည့္မီမႈ မရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ေဖာ္က်ဴးလုိက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဦးေရထဲမွ မည္၍မည္မွ် လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရွိမည္ဟူေသာ ကိစၥမွာ မေသခ်ာ မေရရာျဖစ္ေနဆဲပင္။ယင္းေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီး

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံဟု နာမည္ေျပာင္းလဲထား သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ခန္႔အား ေဗြေဆာ္ဦး လႊတ္ေပးလုိက္သည္။ ယင္းႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ခန္႔တြင္ အစိုးရေဝဖန္ေရးသမားႏွင့္ စြယ္စုံရ ဟာသအႏုပညာရွင္ ဇာဂနာ ေခၚ ဦးသူရလည္းပါဝင္လာသည္။ ၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ ဆုိက္ကလုန္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အုိးမဲ့ အိမ္မ့ဲျဖစ္သူ ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိစဥ္က စစ္အစုိးရအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၅ လခန္႔အၾကာတြင္ ၎ကုိအစိုးရက ျပည္သူမ်ားအတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နယူးေယာက္အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) တုိ႔က ျမန္မာအစုိးရ၏ ကနဦးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမႈအေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည့္တုိင္ က်န္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကား ဆက္လက္ထြက္ ေပၚေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

"လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြအတြက္ေတာ့ အခုလုိ လႊတ္ေပးလုိက္မႈဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႀကီးမားတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အစိုးရအာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလုံးကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု HRW အဖြဲ႕၏ အာရွေရးရာ ဒုတိယဒါရုိက္တာ Elaine Pearson က IPS သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားသည္။

"တကယ္တမ္းေျပာၾကစတမ္းဆုိရင္ ဒါဟာ အင္မတန္ေသးငယ္တဲ့အဆင့္တစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြဆုိတာ စစ္တပ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးကစားဖုိ႔ ဓားစားခံေတြ မဟုတ္သလုိ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ဖုိ႔ အေလးျပားေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔အားလုံးဟာ မတရား အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ၾကရတာပါ"

ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Jeanne Marie Hallacy တင္ဆက္သည့္ "Into the Current" အမည္ရ မွတ္တမ္းတင္ဇာတ္လမ္းတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္လက္ေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္းမွ အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕၏ ဘဝအေၾကာင္းကုိ သရုပ္ေဖာ္ထားသလုိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိလည္း ေဖာ္က်ဴးထားသည္။

"ဒီဇာတ္ကားရဲ႕ အဓိကစိန္ေခၚမႈကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔မွတ္မိသမွ်အေတြ႕အႀကံဳေတြအေပၚ အမွီျပဳရမယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတို႔ သိထားတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ ပါပဲ" ဟု Jeanne Marie Hallacy က IPS ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

"အက်ဥ္းခ်ခံရတဲ့ သူေတြေထာင္ထဲမွာ သူတို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အင္မတန္နက္နက္နဲတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးေတြ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚ ေစလာမယ့္ နည္းလမ္းရွာရတာဟာ ကၽြန္မတို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ တကယ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာကုိ လက္ေတြ႕က်က် မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရတာမ်ိဳး မပါဘဲလုပ္ရတာမို႔ပါ" ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုလုိ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား နည္းပါးစြာျဖင့္ ရုိက္ကူးခဲ့မႈကပင္ Into the Current ဇာတ္လမ္း၌ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ၊ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းေသာ သေဘာသဘာဝမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္ကားကုိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္အေပၚမူတည္၍ရုိက္ကူးခဲ့ရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ေပၚလြင္ လွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ ကုိသက္မွဴး ဆုိသူလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ABFSU) ၌ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ ABFSU သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီေရး လူထုအုံၾကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

"ေထာင္ထဲမွာတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အနာဂတ္ ဘာျဖစ္လာမလဲဆုိတာမသိၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီေထာင္ထဲကေန အေသထြက္ ရမလား၊ အရွင္ထြက္ခြင့္ ရမလား ဆုိတာမသိဘူး" ဟု ကုိသက္မူးက၎၏ အေတြ႕အႀကံဳကုိ ေျပာျပသည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအမ်ားစုအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာသာမက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပါ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ေထာင္တြင္းအမိန္႔ထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒါရုိက္တာJeanne Marie ၏ Into the Current အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့ၾကေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္လည္း ျပင္းထန္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

"သတင္းစာဆရာေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ရပ္တည္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တစ္ခုပါပဲ" ဟု ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ မရရိွခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာ Jeanne Marie ကဆုိသည္။ "သတင္းတစ္ပုဒ္ေရးမိတဲ့အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံလုိက္ရတဲ့ ျမန္မာသတင္းစာဆရာေတြ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလုိ အဖမ္းခံလုိက္ရတဲ့ သတင္းစာဆရာေတြ အေပၚ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ သတင္းေတြလည္း ကၽြန္မတုိ႔ ရထားပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ေျမေအာက္သတင္းကြန္ယက္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရရွိဖုိ႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံၾကရတာပါ"

အဆုိပါ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ Jeanne Marie ၏ Into the Current ဇာတ္လမ္းတြင္ ၁၉၉၀ ျပည္ႏွစ္အတြင္း သူမရုိက္ကူးခဲ့ေသာ ပုံရိပ္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳထားရသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကုိမူ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာရုိက္ကူး ရယူထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ စာမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ဖူးသူ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကုိယ္တုိင္သီဆုိထားေသာ သီခ်င္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ "လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြကုိ လူေတြကျပန္ေျပာျပတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြ ပါတယ္။ ဖခင္ သုိ႔မဟုတ္ မိခင္ ျဖစ္သူေတြ၊ သုိမဟုတ္ ညီအကို ေမာင္ႏွေတြ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံထားရသူေတြပါပဲ"

"တကယ္ေတာ့ ကိန္းဂဏန္းေတြေၾကာင့္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္ေနရတာပါ" ဟု သူမက အေသးစိတ္ရွင္းျပရန္ အစခ်ီလုိက္သည္။ "တကယ္လုိ႔ ရွင္တုိ႔အေနနဲ႔ စာရင္းဇယားေပၚက ကိန္းဂဏန္းေတြကုိ ကုိးကားၿပီး ေျပာေနၾကမယ္ဆုိရင္ အမ်ားစုအတြက္ ဘာမွအဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ရွင္တို႔ အေနနဲ႔ သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အနည္းငယ္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရဲစြမ္းသတၱိအေပၚ အေလးအနက္ အာရုံစုိက္ၾကဖုိ႔ႀကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ က်န္တဲ့သူ အားလုံးကုိ ကိုယ္စားျပဳေျပာ ဆုိရာ ေရာက္ပါတယ္" ဟု သူမကဆုိသည္။

Into the Current ဇာတ္ကားတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ဇာတ္ကားတစ္ကားလုံး အဆုိးျမင္သည့္သေဘာမ်ိဳး အျပည့္အဝ လႊမ္းၿခံဳထားျခင္းေတာ့ မရွိေပ။ ေနာက္ဆုံးခန္းတြင္ ဇာတ္ေဆာင္ ဘုိၾကည္ (ယခင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ လက္ရွိထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္ေနသူ) အေနျဖင့္ သူ၏ဇနီးႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတုိ႔ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆုံဆည္းခြင့္ ရရွိပုံကုိ ရုိက္ကူးထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ပုံမွန္ဘဝမ်ိဳး ျပန္လည္မရရွိေသးသည့္တုိင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္တစ္ခု ထြက္ေပၚ လာႏုိင္ေျခရွိ သည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳးေတာ့ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

"အစုိးရသစ္ရဲ႕ ျပႆနာက သူရဲ႕ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားက အင္မတန္ေႏွးေကြးေလးလံၿပီး အရည္အေသြး မရွိေသးတာပါပဲ။ သူတုိ႔ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ အခ်ိန္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ေျပာင္းလဲၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားခ်င္ၾကမွာပါပဲ" ဟု ကုိသက္မွဴးက ရွင္းျပသည္။

မစၥ Elanie Pearson ကမူ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးအဆင့္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးရွည္ႀကီးႏွင္ရဦးမည္ဟု ရႈျမင္သည္။ "ကမာၻေပၚမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆုိးရြားဆုံး အေျခအေနမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္ပါတယ္။ လက္ရွိ အစုိးရသစ္ အေနနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ေနတာမ်ိဳး ကၽြန္မတုိ႔မေတြ႕ရေသးပါဘူး" ဟု သူမက ဆုိသည္။

Into the Current တြင္ ထပ္လဲလဲရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ ဇာတ္သရုပ္လည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အရုိးရွင္းဆုံးေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတြက္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ "ဇာတ္လမ္းထဲမွာ အဓိကေပးထားတဲ့ Message ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အတုိက္အခံေတြရဲ႕လမ္းစဥ္က အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ" ဟု ဒါရုိက္တာ Jeanne Marie ကဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မခံခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္တြင္ ၁၅ ႏွစ္တာၾကာမွ် ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ပင္ ႏုိင္ငံေရးသမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုအၾကား ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားကုိ တြန္းလွန္ေသာ အတုိက္အခံအင္အားစု၏ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

"ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးလုိက္တာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ က်န္ေနပါေသးတယ္။ အဲဒီလုိ က်န္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ အစိုးရကုိ ေဝဖန္ျပစ္တင္မိလုိ႔၊ အျငင္းပြားစရာ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးသားမိလုိ႔၊ ဆႏၵျပမႈေတြမွာပါဝင္မိလုိ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြဟာ ေထာင္ထဲမွာ ရွိမေနသင့္ပါဘူး။ သူတုိ႔ေတြဟာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ ခြင့္ရရွိသင့္တဲ့သူေတြပါ" ဟု မစၥ Elanie Pearson က နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာဆုိသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သြားမည္႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွအသိေပးဖိတ္ၾကား၂၀၁၁ နုိဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႕သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔သည္႔ တႏွစ္ တင္းတင္းျပည္႔ေျမာက္ေသာေန႕ျဖစ္ပါသည္။ယင္းသို႔ လြတ္ေျမာက္လာသည္႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဒါေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုေအာက္ပါ အစီအစဥ္ အတိုင္းျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ ပါရန္ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္-၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ၊၁၄ရက္။

အခ်ိန္-ေန႕လည္(၁)နာရီ။

ေနရာ-ဗဟိုအစည္းအေဝးခန္းမ၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊အမွတ္(၉၇/ခ)အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊
ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး Mr Michael Posner ႏွင့္ Sarah Burkley More သည္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီလူနာမ်ားေဂဟာကိုသြားေရာက္ခဲ႔


ႏို၀င္ဘာလ ၁ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကားမွ အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး Mr Michael Posner ႏွင့္ Sarah Burkley More ဆာရာဘာကေလမိုရ္ သည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ မျဖဴျဖဴသင္း၏ အိတ္အိုင္ဗြီလူနာမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႕ ညေန သံုးနာရီခြဲခန္႕တြင္သြားေရာက္ကာ လူနာမ်ားကို အားေပးႏွစ္သိမ့္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Mr Michael Posner သည္ မျဖဴျဖဴသင္းအား ယခုကဲ့သုိ႕ လူနားမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျဖစ္ခဲ့ပံု ၊ လူနာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပ့ံမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“ပထမဦးဆံုးစတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ပါ ၂၀၀၂ မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေန သင္တန္းေပးလိုက္တာေၾကာင့္ အဓိကကေတာ့ အဲ့တုန္းက education ပညာေရးေပါ့ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အဲ့အခ်ိန္ကတည္းက patient လူနာက ေရာက္လာၿပီးေတာ့ အကူအညီေတာင္းလာၾကေတာ့ ကုသမႈပိုင္းကလိုလာတယ္ ဒီမွာကလူနာ ႏွစ္ရာနီးပါးရွိတယ္ တစ္ေနရာတည္း မဟုတ္ဘူး ေနရာက ႏွစ္ေနရာရွိတယ္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းမွာေရာေပါ့ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္က မတူဘူး တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၿပီးေနရတာရွိတယ္ လူ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအရေပါ့ အနည္းဆံုးေတာ့ သံုးလ ေလာက္ေတာ့ ေနရတယ္” ဟု Mr Michael Posner၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို မျဖဴျဖဴသင္းမွယခုကဲ့သို႕ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံျခားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလစဥ္လာေရာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း မျဖဴျဖဴသင္းအေနျဖင့္ ၀မ္းသာေၾကာင္းႏွင့္ လူနာမ်ားအတြက္လည္း စိတ္မပူရန္လိုအပ္သလိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကို အေမရိကားမွ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး Mr Michael Posner မွ ေျပာသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခုလို ျပည္ပက လူေတြလာတာ ၀မ္းသာပါတယ္ ေနာက္ဒီမွာျမင္တဲ့အတိုင္းဘဲ လူနာေတြကို အားေပးစကားေျပာသြားတယ္ ႏွစ္သိမ့္ေပးၾကတယ္ ေနာက္စိတ္မပူဖို႕ေပါ့ေနာ္ သူတို႕ေထာက္ပ့ံႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ကူညီမယ္တဲ့ ၿပီးေတာ့ လက္ေဆာင္လည္းေပးသြားတယ္ ဒီက လူနာေတြအတြက္ေပါ့ “ဟု မျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာသည္။

သတင္းမ်ားျပန္လည္ေဝမွ်ေပးေသာ ျမစ္မခ မီဒီယာ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

အႏုပညာကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူ


နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠဌတစ္ဦးျဖစ္သူ ၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္သူသည္ ေလးႏွစ္ၾကာမိႈတက္ေနေသာ အႏုပညာကို လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ပါ၀င္ရိုက္ကူးဖန္းတီးျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သူထံမွ သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္နဲ႕ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႕ရွိတယ္ ကြ်န္ေတာ္ေလးႏွစ္ၾကာ မိႈတက္ေနတဲ့ အႏုပညာကို အေကာင္အထည္ျပန္ေဖာ္ထုတ္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္ “ဟု ဒါရိုက္တာဦးေက်ာ္သူ ကေျပာသည္။

လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ပါ၀င္ရျခင္းမွာ ယခင္ကဲ့သို႕ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ရုပ္ရွင္ဖန္တီးရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆုိရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရိုက္ကူးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ေလ အခုဟာကလည္း လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဆိုေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ ၀င္ၿပိဳင္ႏုိင္တယ္ ၿပီးေတာ့ ဆင္ဆာ မရွိဘူးဆိုတ့ဲအတြက္ အရမ္းေကာင္းတယ္” ဟု ဒါရိုက္တာအျဖစ္၀င္ျပိဳင္မည့္ ဦးေက်ာ္သူကေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္သူ ရိုက္ကူးဖန္တီးထားခ်က္တြင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရုပ္ပံုစံမ်ား ပါရွိထားၿပီး အႏုပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ရိုက္ကူးထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ႏွင့္ အႏုပညာရွင္ညီအကိုမ်ားသာမက သာမာန္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္းကို ဦးေက်ာ္သူမွ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာျပခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္ အႏုပညာေၾကးေပးစရာမရွိလို႕ ကြ်န္ေတာ့္ရိုက္ကူးေရးထဲမွာ အႏုပညာရွင္ေတြမပါပါဘူး ဒါေပမဲ့ စစ္သားေတြပါမယ္ ကေလးစစ္သားမဟုတ္ပါဘူး ၿပီးေတာ့ အႏုပညာဆိုတာ လူတိုင္းမွာရွိတယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္တင္မဟုတ္ဘူး အျပင္က လူေတြလည္း မိမိအႏုပညာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ ဒီလို ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ ပြဲေတာ္မ်ိဳးက လုပ္သင့္တယ္လုပ္ထိုက္တယ္လို႕လဲ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တယ္ ” ဟု ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠဌတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္သူသည္ ၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္ အႏုပညာေလာကသို႕စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းတြင္ သံဃာမ်ားအား ဆြမ္းေလာင္းျခင္းေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို ရပ္နား ထားရျခင္းမွာ ေလးႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းမ်ာအား ျပန္လည္ေဝမွ် ေပးေသာ ျမစ္မခမီဒီယာ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

01 November 2011

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရွိရန္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ကိုဇာဂနာေျပာဆို


၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ က်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ရန္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေမာင္သူရ (ေခၚ) ဇာဂနာမွ ေျပာဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလြတ္မွာပါ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္ တကယ္လြတ္လာရင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပါ့ေလ လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာ၁၄ရက္ေန႕ ျပန္လည္လြတ္လာလိမ့္မယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”

ဒါရိုက္တာ ေမာင္သူရ (ေခၚ) ဇာဂနာသည္ ျမစ္ၾကီးနားေထာင္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ဆယ့္ေလးရက္ အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အႏုပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းကို ေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာပြဲေတာ္ကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါရုပ္ရွင္ကားမ်ားရံုတင္ေသာေန႕တြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လာေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဇာဂနာမွ ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႕အခု လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ၀င္ျပိဳင္တဲ့လူတြရဲ႕ ကားတြကိုရံုတင္တဲ့အခါမွာ ေထာင္ထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံုး အဲ့ရံုထဲမွာလာၾကည့္ၾကမွာေလ။ တစ္ေယာက္မွ ေထာင္ထဲမွာ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ အကုန္လြတ္လာၿပီ အဲ့အခ်ိန္ေလာက္ဆို ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာက ဒီပြဲမတိုင္ခင္မွာ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ အကုန္လြတ္လာၿပီး လာၾကည့္ၾကမွာပါ” ဟု ဒါရိုက္တာ ေမာင္သူရ(ေခၚ) ဇာဂနာက ေျပာသည္။

ဒါရိုက္တာ ေမာင္သူရ(ေခၚ) ဇာဂနာသည္ ေပါင္းတည္ေထာင္၊ နတ္တလင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ မ်ားသို႕ သြားေရာက္ကာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ က်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား သြားေရာက္၍ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေသာ ေထာက္ပံ့ေသာ စာေစာင္မ်ားႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ တစ္ရက္ေန႕တြင္လည္း အျခားေသာ ေထာင္မ်ားသို႕ သြားေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းေဝမွ်ေပးေသာ ျမစ္မခ မီဒီယာအားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

သရက္ေထာင္တြင္း ဖိႏွိပ္ခံရမႈအေျခအေနမ်ား

သရက္ေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႔ အဓမၼရိုက္နွက္ခံရမႈမ်ားရွိေနျခင္း

31 October 2011

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ဖြယ္ကိစၥ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား

NLD ပါတီ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆေနၾကသလို တဘက္ကလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီး မွတ္ပံုတင္လုိက္ရင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္က ပိုၿပီးမ်ား ေ၀းကြာသြားေလမလား ဆိုၿပီး စိုးရိမ္မႈတခ်ိဳ႕ ရွိေနၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ ထြက္လာရင္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္မယ္ မတင္ဘူးဆိုတာကို ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုၿပီး ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ဒီအေပၚမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ သေဘာထား အျမင္က ဘယ္လုိရွိသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိဂႌထိုက္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီရဲဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရးက အသစ္ေပၚထြက္လာမယ့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုအၿပီးမွာ ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) ကေတာ့ NLD အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ တရား၀င္ ျပန္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အစိုးရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေန ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လိုမ်ိဳး၊ ပါတီ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေရးလို ကိစၥမ်ိဳးေတြ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈေတြက မွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ယူဆတဲ့အေၾကာင္း CRPP ရဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင့္ ပါတီရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ NLD ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြက ေျပာတာေတြလည္း ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ဒီလို အေပးအယူလုပ္တယ္။ တဘက္နဲ႔တဘက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈေတြ ရွိလာတယ္ဆိုရင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္တာကေတာ့ ေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ အခုလာမယ့္ လဆန္းမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ အစည္းအေ၀းမွာ ဒါေတြကိုလည္းပဲ ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ NLD က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္တာေတြ လုပ္လာမယ္၊ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း CRPP မွာလည္း လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနနဲ႔ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (NLD-LA) အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိဘူးလို႔ NLD-LA ရဲ႕ ဥကၠ႒ စစ္ကိုင္းတိုင္း ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုေသာင္းက ေျပာပါတယ္။

“အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုကေန ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္တာကို က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရး
အာဏာ ရယူဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူမွ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့လူထုအတြက္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို က်ေနာ္တုိ႔က ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တာကိုး။ အထဲက ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္တဲ့ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ ရွိတယ္၊ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလို အားလံုးရဲ႕ သေဘာတူဆႏၵနဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတယ္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္စရာမရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

“အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က NLD လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသည္ က်ေနာ္တို႔ ရွိေနျခင္းက အက်ိဳးရွိမလား၊ အက်ိဳးယုတ္ေစႏုိင္မလား။ အက်ိဳးယုတ္ေစႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က အားလံုးရဲ႕ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ NLD-LA ရွိသင့္မသင့္၊ ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္မသင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၀ိုင္း၀န္းဆံုးျဖတ္သြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္ေလ။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ NLD-LA က ယခင္ကလည္း မိခင္ NLD ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေပါ့။ ဥပမာ - ဒီဘက္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ သူတုိ႔ၾကားမွာ နားလည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ အလုပ္ေတြ အတူတူလုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒီဟာေတြအတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က NLD-LA က ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆက္ရွိေနဦးမွာပဲ။”

NLD အေနနဲ႔ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရး ဆံုးျဖတ္တာမွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိစၥေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ေတာ့ လိုတယ္လို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ေပါင္းစု (FDB) ရဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ႏုိင္ေအာင္က ေျပာဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔အားလံုး တုိင္းျပည္ကို ျပန္လည္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံေကာင္းတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လႊတ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ရန္သူေတြရဲ႕အျပဳအမူေတြ ရပ္ဆိုင္းတဲ့အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ရမယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲဆိုတာ ေပၚရမယ္။ အဲဒါဆိုလိုရရွိရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရန္ရွာစရာမလိုဘဲနဲ႔ အားလံုးကေနၿပီးေတာ့ သြားလို႔ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေပါ့။ အဲဒီလိုဟာမ်ိဳးကို အာမခံခ်က္ အားလံုးကိုေပးတယ္ဆိုရင္ အတံု႔အျပန္ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုလာႏိုင္တာက… ဒါဆိုလို႔ရွိရင္လည္းဗ်ာ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ထားလိုက္ပါ။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ေက်နပ္လို႔ရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲေလးေတာ့ ၀င္ထားလိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးကို အျပင္မွာ ေဆြးေႏြးပါ့မယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ပါေသးတာမဟုတ္ဘူး…ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ဆိုတဲ့ သူတို႔ေျပာေျပာေနတဲ့ သူမနာကုိယ္မနာေပါ့ အားလံုးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဲဒီအေျခအေနေတြ ဘာမွအာမခံခ်က္ မရွိေသးဘဲနဲ႔ ငါလိုခ်င္တဲ့ဥစၥာကို မင္းတို႔အတင္းလုပ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက တဖက္သက္အႏိုင္က်င့္တာမ်ား ျဖစ္မလားလုိ႔ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္မိတာပါ။”

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ပါတီကုိ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ စဥ္းေတာင္ မစဥ္းစားဘူးဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယတိျပတ္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပေနတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြကေန ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳလုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ NLD ပါတီက မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရး စဥ္းစားခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းကလည္း သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးရင္ေတာ့ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒအျဖစ္ မၾကာခင္မွာ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရာလည္း ရွိေနပါတယ္။

သတင္း VOA

တရုတ္-ျမန္မာ ျပန္ၾကားေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံလိုင္းမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ျပသလ်က္ရွိသာ MRTV-4၊ Sky Net ရုပ္သံလိုင္းမ်ားႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ရုပ္သံလိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ CCTV ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ CCTV International ရုပ္သံလိုင္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျမန္မာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ စတင္ ျပသေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ-တရုတ္ ပူးေပါင္း၍ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ မပာာဗ်ဴပာာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ျပန္ၾကားေရးက႑တြင္ ပိုမို၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုထက္ ပိုမို၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းမႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးပြားလာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယခုက့ဲသို႔ ျပည္ပႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရုပ္သံလိုင္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္သည့္အတြက္ ကမၻာႏွင့္အဝန္း ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Sky Net ရုပ္သံလိုင္းဝယ္ယူထားသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပူးေပါင္း၍ ထုတ္လႊင့္သည့္ CCTV International ႐ုပ္သံလိုင္းတြင္ CCTV-4၊ CCTV-News၊ CCTV-9 Documentary ႐ုပ္သံလိုင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခေပး၊ အခမဲ့ ၾကည့္ရွဳခြင့္ရေသာ ရုပ္သံလိုင္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း.. yangonchronicle

ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား ဘေလာ့ဂါမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း မိုးေၾကာင့္ ပခုကၠဴခရိုင္မွ ေရးေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ သတင္းဓါတ္ပုံမ်ားကို အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ တင္ေပးခဲ့ေသာ ဘေလာ့ဂါလူငယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုအသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွစုံစမ္းသိရွိရသည္။

အရပ္ဖက္အစိုးရ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း လာေရာက္စဥ္ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္း ဓါတ္ပုံမ်ား ေတြ႔ရသျဖင့္ ဓါတ္ပုံရိုက္သူမ်ားကို သတိထား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သည္ဟု လုံၿခံဳေရးမ်ားေျပာေၾကာင္း အမွန္တြင္ ဘေလာ့ဂါမ်ား ဓါတ္ပုံရိုက္ၿပီး တင္သျဖင့္ လူအမ်ား အျဖစ္မွန္ကို သိရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပခုကၠဴမွ အသက္၂၅ႏွစ္ အရြယ္ ဘေလာ့ဂါ လူငယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ မိုးကုတ္ေက်ာင္းထဲ ဓါတ္ပုံ သြားခိုးရိုက္ေတာ့ ဘယ္အင္တာနက္ကလည္း အဖြားႀကီးတစ္ေယာက္က ေမးတယ္ ပုလိပ္ေတြ မလာခင္ အျမန္ရိုက္လို႔ ေျပာတယ္ အဖြားႀကီးက အင္တာနက္ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိပဲ ကူညီေပးေနတာ ရယ္ရခက္ငိုရခက္ပဲ”ဟု ၎၏အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ ေရႀကီးၿပီးေနာက္ ပခုကၠဴသို႔ ဖုန္းမ်ား ေခၚဆိုလို႔မရေၾကာင္း စကၤာပူတြင္ ေရာက္ေနသည့္ သမီးမွ အင္တာနက္ ေပၚတြင္ ဘေလာ့ဂါမ်ား ေရးထားသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ဖုန္းျဖင့္ေျပာသျဖင့္ ပခုကၠဴ သတင္းမ်ားကိုသိရွိရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဒဂုံတြင္ ေနထိုင္သူ ပခုကၠဴဇာတိသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္မ်ားဆႏၵျပမႈ၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္တို႔တြင္ လူငယ္ ဘေလာ့ဂါမ်ား ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ သတင္းမ်ားတက္လာၿပီး အဆိုပါပုံရိပ္မ်ား စီပြားေရးအကြက္ ျမင္သူမ်ားက စီဒီခ်ပ္မ်ားျဖင့္ကူးၿပီး ေရာင္းခ်သျဖင့္ အင္တာနက္ကို မသုံးတတ္သူမ်ား မသိသူမ်ားပင္ သတင္းပုံရိပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ခံစားရေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို Citizen Journalist မ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒအရ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီသည့္ ပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။

သတင္း.. yangonchronicle

30 October 2011

ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည့္တုိ႔ေတြ႔ဆုံ
ျမန္မာ႔ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည့္တုိ႕ အစိုးရသစ္လက္ထက္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုမႈအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ (ယေန႕) မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၁နာရီ၅၅ မိနစ္အထိ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ဧည့္ေဂဟာ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


ဓာတ္ပုံ..ကိုဆန္နီ

၂၉-၁၀-၂၀၁၁ (၅၄)တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးအဖြဲ႔အားေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံေတြ႔ဆံု။

၂၉-၁၀-၂၀၁၁(စေနေန႔) ည ၇း၀၀ မွ ၈း၀၀ နာရီ အထိ တစ္နာရီ ခန္႔ၾကာ(၅၄)တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္တြင္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမစၥတာ မာတီ နာတာေလ ဂါဝါ အဖြဲ႔အားေဒၚအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္.။


ဓာတ္ပုံ မ်ားအတြက္ ကိုဆန္နီ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။