26 April 2013

ကုိေမာင္ေမာင္ႀကီး ဘ၀ပုုံရိပ္ တစိတ္တပုုိင္း

 

ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီး ( ၁၉၆၃ - ၂၀၁၃ )
ကိုယ္ေရးအတဳၳပတၱိ

ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီးကို အဖ ဦးအုန္းေဖ ႏွင့္ အမိ ေဒၚညြန္႔ရီတို႔မွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း(၈)ေယာက္အနက္ အၾကီးဆုံးသား ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း (အ လ က ၃) တြင္ ပညာ စတင္ဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ အထက္တန္း ေက်ာင္း (အ ထ က ၂) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အထိ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္တြင္ သမိုင္းအဓိက ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ နည္းျပသင္တန္း ၊ လမ္းစဥ္လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္မြမ္းမံသင္တန္း အျပင္ အလုပ္သမားအစည္းအရုံး ရုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္မ်ားကိုသင္ယူခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားဘဝ ကတည္းမွစ၍ စာေပ၀ါသနာပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပမ်ား ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ား၊ အလုပ္သမားစာေပမ်ားအပါအ၀င္ ေတာ္လွန္စာေပမ်ားအား ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္တြင္ သမိုင္းအဓိက ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပညာသင္ေနရင္း ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္ ၊ ရက္ကြက္စာၾကည့္တိုက္တြင္ လည္း အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ပညာသင္ေနရင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ေက်ာင္းသား (ကိုဖုန္းေမာ္) လႈပ္ရွားမႈအေရးေတာ္ပုံၾကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပုံၾကီးတြင္ တာ၀န္က်ရာ အခန္း႑မွ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံမတိုင္မီအထိ ျမန္မာ့ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းရုံး၀န္ထမ္း ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီ တပ္စုမွဴး ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားေကာလိပ္ အလုပ္ အမႈ ေဆာင္အျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရ (ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔)၏ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံေဒသသို႔ ထြက္ခြါလာခဲ့သည္။
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ေရာက္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) သို႔ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ဘုရားသုံးဆူေဒသ ၊ တပ္ရင္း (၁၀၂)မွ စတင္၀င္ေရာက္ကာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း တပ္ရင္းစည္းရုံးေရးအဖြဲ႔၀င္ ၊ စခန္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး (၂) ၊ အမွတ္ (၁၀၂)တပ္ရင္းမွဴး ၊ စခန္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ၊ နယ္ေျမေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ မကဒတ ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းအတြင္း ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ ၊ ဗဟိုလုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးဌာနအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ၄င္းေနာက္ တပ္ရင္း (၂၀၉)သို႔ေျပာင္းေရႊ႔ျပီးေနာက္ တတိယအၾကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းအတြင္း ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ ရုံးအုပ္ၾကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ေပါင္းစည္းေရးညီလာခံ သက္တမ္းကာလအတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၊ ဌာနခ်ဳပ္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
သကၠရာဇ္(၂၀၀၀)ခုႏွစ္မွစ၍ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားစုတြင္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုတြင္လည္း မူ၀ါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ၊ စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္ ဒီမိုကေရစီ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ၊ လူထုစည္းရုံးေရး ၊ ရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး အပါအ၀င္ အျခားေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုေလ့လာဆည္းပူးကာ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ မိမိတတ္ကြ်မ္းေသာပညာရပ္ မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ ေက်ာင္းဆရာ ၊ သင္တန္းဆရာအျဖစ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


မကြယ္လြန္မိအခ်ိန္အထိ Children Development Center ပညာေရးေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယ ဥကၠဌအျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ ခေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီတြင္ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ Suwannimit Foundation တြင္ ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အသည္းေရာဂါ ေဝဒနာေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းသြားေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ မ်ားကို အ႐ံႈးမေပး လက္မေလွ်ာ့ဘဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ေပးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။

 


၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး သမဂၢအဖြဲ႔မွ ေနာ္ေလးဒီႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ ေစာရန္ႏိုင္ ႏွင့္ ေစာဇင္မင္း သား(၂)ေယာက္ ထြန္းကားျပီး မကြယ္လြန္မီအခ်ိန္အထိ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔စြာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
 

ေဝဖန္မယ္ဗ်ိဳ႕ (မင္းႀကီးရန္ေနာင္)


Photo: ေဝဖန္မယ္ဗ်ိဳ႕
မင္းႀကီးရန္ေနာင္

“ခုနစ္ေစာင္ေျမာက္မွာ ခုနစ္ရက္သတင္းစာ”

ဧၿပီ တစ္ရက္ေန ့ကစလို ့ေန ့စဥ္(သၾကၤန္တြင္းကလြဲလို ့)
သတင္းစာထြက္၀ယ္ျပီးလက္ဖက္ရည္နဲ ့ျမည္းျဖစ္ေနတာဧျပီ၂၅ရက္ေန ့
မွာေတာ့7Day သတင္းစာထြက္မယ္ဆိုလို ့ေစာင့္၀ယ္တာေန
လည္စာေတာင္အစာလြန္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ဘာပဲေျပာေျပာ7Day သတင္းစာကိုက်ဳပ္လိုပဲေစာင့္
ေမွ်ာ္အားေပးသူေတြစိတ္မပ်က္ေစဖို ့ၾကိဳးစားထားေပး
တဲ့အယ္ဒီတာအဖြဲ ့ကိုေတာ့ဂ်ာနယ္နဲ ့
အသြင္အျပင္တူသေယာင္ရွိေပမဲ့ စာမ်က္နွာ၂၄မ်က္နာမွာ
ဆရာဦးျမင့္၊ ဆရာေမာင္သာခ်ိဳနဲ ့အၾကံေပးလို
့အမည္ေဖၚျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ရဲမိုး(ပံုကေတာ့ဆရာရဲနိုင္မိုးပံုပဲ)
တို ့အပါအ၀င္ေဆာင္းပါးေတြ စာေတြသတင္းေတြ အင္ျပည့္အားျပည့္
ပါနိုင္ေအာင္တင္ဆက္ထားတာၾကိဳဆိုခ်င္စရာပါလို ့ဆိုလိုက္ခ်င္ရံုမက၊
ဧျပီတစ္မွာရဲ၀ံ့စြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့လို ့ေပါကၠံေရႊျပည္က
လူစြမ္းေကာင္း(၄)ေယာက္နဲ ့ေတာင္က်ဳပ္တင္စားထားခဲ့တဲ့
သတင္းစာေလးေစာင္ကေတာ့လက္ပမ္းမက်တဲ့အျပင္လက္ရည္ေတာင္
ပိုတက္လာေနခ်ိန္မွာ ဧျပီ၁၇မွာေခတ္သစ္ သတင္းစာနဲ ့ဧျပီ၂၀မွာ
MyanmarNewsWeek သတင္းစာတို ့နွစ္ေစာင္ထပ္မံပြဲ တိုးလာျပီးေနာက္
ခုနွစ္ေစာင္ေျမာက္ ဂ်ာနယ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာတာ က7Day Dailyလို
့ေခၚတြင္တဲ့ ခုနွစ္ရက္ေန ့စဥ္သတင္းစာျဖစ္
လို ့ေနသလိုထြက္ရက္ကလည္း၂၅ဆိုေတာ့ေပါင္းျခင္းက(၇)ခုနွစ္ျဖစ္ေန
သမို ့လပ္ကီးဆဲဗင္းလို ့က်ဳပ္ကျမန္မာပီပီ အတိတ္တစ္ေဘာင္ နိမိတ္ေဆာင္
ကာၾကိဳလိုက္ခ်င္သဗ်ာ။

 ေရွ့မွာသတင္းစာေတြကိုက်ဳပ္ဖတ္ခ်င္သလိုေလး
အၾကံျပဳေ၀ဖန္တင္ျပခဲ့အမွတ္ရၾကမယ္ဆိုရင္အနွီး7Day Dailyမွာကေသာၾကာေန
၊တနဂၤေႏြေန႕မ်ိဳးေတြမွာအထူးထုတ္က႑
အေနနဲ ့ ေန႕အလိုက္ ပုံမွန္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမယ့္အစီအစဥ္
အျဖစ္ေသာၾကာေန႕တုိင္းအတြက္သတင္းစာက႐ုံးပိတ္ရက္ စေန၊
တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး
ဖတ္႐ႈႏုိင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာ က႑စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္မ်က္ႏွာ
ပါမယ့္အေၾကာင္းရယ္၊ တနဂၤေႏြေန႕မွာအဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလုိသူမ်ား
အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ၊ Puzzle
နဲ ့ Sudoku ဝါသနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ Puzzle နဲ ့ Sudoku ေတြပါမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရယ္
ၾကိဳၾကိဳတင္တင္ေက်ညာေမာင္းခတ္ထားတာမ်ိဳး က်ဳပ္ၾကိဳက္ကို ၾကိဳက္လိမ့္မယ္ဆိုတာ
မိတ္ေဆြေတာင္ ဟာကိန္းထုတ္နိုင္မွာေသခ်ာရဲ ့။

 7Day အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ထြက္ေနက် ဗုဒၶဟူးေန႕မွာေတာ့ ဂ်ာနယ္နဲ ့
အတူ သတင္းစာအပါ ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းပုံစံသစ္နဲ ့့ထုတ္မွာျဖစ္ပါသတဲ့။
ဒါကလက္ရွိခ်န္ပီယံ ကုိယွဥ္ၿပိဳင္ဖို ့ၾကိဳး၀ိုင္းေပၚတက္
လာတဲ့အသည္းေကာင္းလို ့ပြဲေတာင္း သူတို ့အေပၚ က်ဳပ္ရဲ ့နွတ္ဆက္ၾသဘာေပါ့ဗ်ာ။

7Dayထြက္တဲ့ရက္မွာThe Voiceအပါအ၀င္အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ဘ၀ကတည္းက
မိတ္ေဆြေဟာင္းေတြအေနနဲ ့ကလည္းမိမိတို ့သတင္းစာကိုမိမိတို ့ရဲ ့
အေကာင္းဆံုးပံုစံေတြရေအာင္အားထုတ္တင္ဆက္ရင္း
နွတ္ဆက္ၾသဘာေပးခဲ့ၾကမွာပါပဲ။သတင္းစာတစ္ေစာင္မ်ားဆို
၀ိရီယပိုပိုနဲ ့ညေနေစာင္းကတည္းကကို ျဖန္႔ခ်ီေစာင့္ၾကိဳသတဲ့။
က်ဳပ္ျဖင့္ငယ္ထိပ္ေသြး ေစာင့္တက္သလို စိုးရိမ္စိတ္ပိုသြားရပါရဲ့
ေနာက္မ်ားဆို သတင္းစာေတြ သူ ့ထက္ငါေစာေအာင္ တစ္ရက္ၾကိဳ
ထြက္ၾကေလ မလားလို ့ပါဗ်ာ...။

ထပ္ဆုံပါဦးမယ္။
မင္းႀကီးရန္ေနာင္ 
ေဝဖန္မယ္ဗ်ိဳ႕
မင္းႀကီးရန္ေနာင္
“ခုနစ္ေစာင္ေျမာက္မွာ ခုနစ္ရက္သတင္းစာ”

ဧၿပီ တစ္ရက္ေန ့ကစလို ့ေန ့စဥ္(သၾကၤန္တြင္းကလြဲလို ့)
သတင္းစာထြက္၀ယ္ျပီးလက္ဖက္ရည္နဲ ့ျမည္းျဖစ္ေနတာဧျပီ၂၅ရက္ေန ့
မွာေတာ့ 7Day သတင္းစာထြက္မယ္ဆိုလို ့ေစာင့္၀ယ္တာေန
လည္စာေတာင္ အစာလြန္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ဘာပဲေျပာေျပာ7Day သတင္းစာကိုက်ဳပ္လိုပဲေစာင့္
ေမွ်ာ္အားေပးသူေတြစိတ္မပ်က္ေစဖို ့ၾကိဳးစားထားေပး
တဲ့အယ္ဒီတာအဖြဲ ့ကိုေတာ့ဂ်ာနယ္နဲ ့
အသြင္အျပင္တူသေယာင္ရွိေပမဲ့ စာမ်က္နွာ၂၄မ်က္နာမွာ
ဆရာဦးျမင့္၊ ဆရာေမာင္သာခ်ိဳနဲ ့အၾကံေပးလို
့အမည္ေဖၚျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ရဲမိုး(ပံုကေတာ့ဆရာရဲနိုင္မိုးပံုပဲ)
တို ့အပါအ၀င္ေဆာင္းပါးေတြ စာေတြသတင္းေတြ အင္ျပည့္အားျပည့္
ပါနိုင္ေအာင္တင္ဆက္ထားတာၾကိဳဆိုခ်င္စရာပါလို ့ဆိုလိုက္ခ်င္ရံုမက၊
ဧျပီတစ္မွာရဲ၀ံ့စြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့လို ့ေပါကၠံေရႊျပည္က
လူစြမ္းေကာင္း(၄)ေယာက္နဲ ့ေတာင္က်ဳပ္တင္စားထားခဲ့တဲ့
သတင္းစာေလးေစာင္ကေတာ့လက္ပမ္းမက်တဲ့အျပင္လက္ရည္ေတာင္
ပိုတက္လာေနခ်ိန္မွာ ဧျပီ၁၇မွာေခတ္သစ္ သတင္းစာနဲ ့ဧျပီ၂၀မွာ
MyanmarNewsWeek သတင္းစာတို ့နွစ္ေစာင္ထပ္မံပြဲ တိုးလာျပီးေနာက္
ခုနွစ္ေစာင္ေျမာက္ ဂ်ာနယ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာတာ က7Day Dailyလို
့ေခၚတြင္တဲ့ ခုနွစ္ရက္ေန ့စဥ္သတင္းစာျဖစ္
လို ့ေနသလိုထြက္ရက္ကလည္း၂၅ဆိုေတာ့ေပါင္းျခင္းက(၇)ခုနွစ္ျဖစ္ေန
သမို ့လပ္ကီးဆဲဗင္းလို ့က်ဳပ္ကျမန္မာပီပီ အတိတ္တစ္ေဘာင္ နိမိတ္ေဆာင္
ကာၾကိဳလိုက္ခ်င္သဗ်ာ။

ေရွ့မွာသတင္းစာေတြကိုက်ဳပ္ဖတ္ခ်င္သလိုေလး
အၾကံျပဳေ၀ဖန္တင္ျပခဲ့အမွတ္ရၾကမယ္ဆိုရင္အနွီး7Day Dailyမွာကေသာၾကာေန
၊တနဂၤေႏြေန႕မ်ိဳးေတြမွာအထူးထုတ္က႑
အေနနဲ ့ ေန႕အလိုက္ ပုံမွန္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမယ့္အစီအစဥ္
အျဖစ္ေသာၾကာေန႕တုိင္းအတြက္သတင္းစာက႐ုံးပိတ္ရက္ စေန၊
တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး
ဖတ္႐ႈႏုိင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာ က႑စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္မ်က္ႏွာ
ပါမယ့္အေၾကာင္းရယ္၊ တနဂၤေႏြေန႕မွာအဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလုိသူမ်ား
အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ၊ Puzzle
နဲ ့ Sudoku ဝါသနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ Puzzle နဲ ့ Sudoku ေတြပါမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရယ္
ၾကိဳၾကိဳတင္တင္ေက်ညာေမာင္းခတ္ထားတာမ်ိဳး က်ဳပ္ၾကိဳက္ကို ၾကိဳက္လိမ့္မယ္ဆိုတာ
မိတ္ေဆြေတာင္ ဟာကိန္းထုတ္နိုင္မွာေသခ်ာရဲ ့။

7Day အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ထြက္ေနက် ဗုဒၶဟူးေန႕မွာေတာ့ ဂ်ာနယ္နဲ ့
အတူ သတင္းစာအပါ ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းပုံစံသစ္နဲ ့့ထုတ္မွာျဖစ္ပါသတဲ့။
ဒါကလက္ရွိခ်န္ပီယံ ကုိယွဥ္ၿပိဳင္ဖို ့ၾကိဳး၀ိုင္းေပၚတက္
လာတဲ့အသည္းေကာင္းလို ့ပြဲေတာင္း သူတို ့အေပၚ က်ဳပ္ရဲ ့နွတ္ဆက္ၾသဘာေပါ့ဗ်ာ။

7Dayထြက္တဲ့ရက္မွာThe Voiceအပါအ၀င္အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ဘ၀ကတည္းက
မိတ္ေဆြေဟာင္းေတြအေနနဲ ့ကလည္းမိမိတို ့သတင္းစာကိုမိမိတို ့ရဲ ့
အေကာင္းဆံုးပံုစံေတြရေအာင္အားထုတ္တင္ဆက္ရင္း
နွတ္ဆက္ၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကမွာပါပဲ။ သတင္းစာတစ္ေစာင္မ်ားဆို
၀ိရီယပိုပိုနဲ ့ညေနေစာင္းကတည္းကကို ျဖန္႔ခ်ီေစာင့္ၾကိဳသတဲ့။
က်ဳပ္ျဖင့္ငယ္ထိပ္ေသြး ေစာင့္တက္သလို စိုးရိမ္စိတ္ပိုသြားရပါရဲ့
ေနာက္မ်ားဆို သတင္းစာေတြ သူ ့ထက္ငါေစာေအာင္ တစ္ရက္ၾကိဳ
ထြက္ၾကေလ မလားလို ့ပါဗ်ာ...။

ထပ္ဆုံပါဦးမယ္။
မင္းႀကီးရန္ေနာင္

22 April 2013

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားၾကား ယမကာယဥ္ေက်းမႈ မ်ားျပားလာ

မူးယစ္ရီေ၀ လာပါက အေဖာ္ ေယာက္်ားေလး ကုိ ကုန္းပုိးခုိင္း ေစလုိျခင္း ႏွင့္ ငုိ၍ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဘီယာ ႏွင့္ ဆုိဂ်ဴ အရက္မ်ား ေသာက္သံုး ၾကသည္ဟု ဆုိသည့္ ကုိရီးယားလႈိင္း ၏ ႐ုိက္ခတ္မႈ သည္ ျမန္မာ မိန္းကေလး တစ္ခ်ိဳ႕ အတြက္ ဖက္ရွင္ က်သည့္ လူငယ္ သဘာ၀ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသား မ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း မည့္ တန္းတူ ညီမွ် အခြင့္အေရး ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း ကုိ တြယ္က်ယ္စြာ ေျပာဆုိ လာၾကၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယမကာ ေသာက္သံုးျခင္း သည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္ပုိင္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ဟု လက္ခံ ယူဆ လာၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ၁၉ လမ္း ကဲ့သုိ႔ အရက္ဆုိင္တန္း မ်ား၌ အမ်ိဳးသား မ်ားၾကား ၀ုိင္းဖဲြ႕ ေသာက္သံုး ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျပင္ မိန္းကေလးမ်ား အုပ္စုဖဲြ႕ ေသာက္သံုး ေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္း မ်ားကုိလည္း ေန႔စဥ္ ျမင္ေတြ႕ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘီယာဆုိင္ ႀကီးမ်ား ၊ ႏုိက္ကလပ္မ်ား ၊ ပါတီပဲြမ်ား မွာလည္း အမ်ိဳးသမီးငယ္ မ်ား ဘီယာ ၊ အရက္ ေသာက္သံုး လာၾက သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး တို႔အေနျဖင့္ အရက္ အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုး မိပါက နီးစပ္သူ အမ်ိဳးသား မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ တတ္သည့္ သာဓက အခ်ိဳ႕လည္း ရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစု ကေတာ့ အေပ်ာ္ သေဘာျဖင့္ သ႐ုပ္မပ်က္ ေသာက္သံုး ၾကတာသည္က မ်ားသည္။

အမ်ိဳးသမီး မ်ားက အမ်ိဳးသား တုိ႔ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ၍ အရက္ေသစာ ေသာက္သံုး လာၾကျခင္း ၏ အဓိက အေၾကာင္း အရင္းမ်ား ထဲတြင္ ကုိရီးယား ဇာတ္လမ္းတဲြ မ်ား ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ုိက္ အတြင္း လူငယ္လူထု မ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ပုိမို မ်ားျပားကာ ဘီယာ ၊ အရက္ ႏွင့္ ဆုိဂ်ဴ ေသာက္သံုးျခင္း ၊ မူးယစ္ လာပါက ငုိေၾကြးျခင္း ၊ ေယာက္်ားေလး ကုိ ကုန္းပုိးခိုင္းျခင္း စသည့္တုိ႔ကုိ လည္း လုပ္ေဆာင္ လာၾကသည္။ ညဥ့္နက္မ် မူးၿပီး အိမ္ျပန္လာသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္း မ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္သည့္ ဇာတ္႐ႈပ္မ်ား ကလည္း ကုိရီးယား ဇာတ္လမ္းတဲြ တုိင္းလုိတြင္ ပါ၀င္လ်က္ ရွိေနသည္။ ယခင္ အရက္ဆုိင္ ၊ ဘီယာဆုိင္ ေရွ႕မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္ လွ်င္ပင္ ေခါင္းငံု႔ကာ ခပ္သြက္သြက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကသည့္ ျမန္မာ မိန္းကေလး မ်ားက ယခုအခါ ဘီယာဆုိင္ မ်ားအတြင္း ၀င္ထုိင္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားေလး အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ ဘီယာဆုိင္ ထုိင္လိုက္ရင္း တစ္ခြက္ တစ္ဖလား စမ္းေသာက္ ၾကည့္ရာမွ အရက္ ေသာက္သံုးျခင္း ကုိ စတင္ခဲ့ ၾကေလသည္။

" တစ္ခ်ိဳ႕ မိန္းကေလး ေတြက အေပ်ာ္အပါး သေဘာမ်ိဳး နဲ႔ ေသာက္ၾက တာေတြ႕ရတယ္ ၊ ဥပမာ ၁၉ လမ္း လုိ ေနရာမ်ိဳးကုိ ၾကည့္ေလ ဘာပဲြ ညာပဲြ မရွိဘဲနဲ႔ကုိ ေသာက္ေနၾက တယ္ ၊ သၾကၤန္ မွာဆုိလည္း အရက္ ၊ ဘီယာ ေသာက္တာ မဆန္းေတာ့တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေသာက္ၾကတာ .... " ဟု လူငယ္တစ္ဦး မွ ေျပာဆုိသည္။ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီး မ်ားက ပါတီပဲြမ်ား ၊ ညစာစားပဲြ မ်ားတြင္ လူမႈေရး အရ ၀ုိင္ႏွင့္ ဘီယာ အနည္းငယ္ ေသာက္သံုးသည့္ ဓေလ့ ရွိလာၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီး မ်ားက ဖက္ရွင္ သေဘာမ်ိဳး ေသာက္သံုး လာၾကကာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ားက သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ သြားလာရင္း ေသာက္ျဖစ္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ " သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔ သြားရင္း ျမည္းစမ္း ေသာက္ၾကည့္ ရာကေန ေသာက္တတ္ လာတာပဲ ၊ ေသာက္ၾကည့္ လုိက္ေတာ့လည္း ႀကိဳက္တယ္ ၊ အရင္ေခတ္ ေတြတုန္းကလုိ အရက္တစ္ခြက္ ၀င္ၿပီး မိန္ကေလးေတြ အသိစိတ္ ေပ်ာက္ကုန္တယ္ ဆုိတာမ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ဘူး ၊ ေတာ္႐ံု တန္႐ံု ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ထိန္းႏုိင္တယ္ .... " ဟု အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ လူေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ က်ပန္း ေရြးခ်ယ္၍ သုေတသန တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ အမ်ိဳးသား ၁၀၀ တြင္ ၄၅ ဦးက အရက္ ေသာက္သံုးၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ တြင္ ၄ ဦး ( ေလးရာခုိင္ႏႈန္း ) က အရက္ ေသာက္သံုး ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

" ဒီ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိတာက ၿမိဳ႕ျပေရာ ၊ ေက်းလက္ေရာ အသက္ႀကီး ငယ္ အားလံုးနဲ႔ အရက္ လံုး၀ မေသာက္တဲ့ လူေတြကုိပါ ျပဳလုပ္ ထားတဲ့ သုေတသနပါ ၊ တကယ့္ကုိ အရက္ေသာက္ ႏုိင္တဲ့ အမ်ားဆံုး အေျခအေန ရွိတဲ့ အသက္ အပုိင္းအျခား ကုိပဲ ေလ့လာရင္ ဒီထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ မ်ားႏုိင္ပါတယ္ ... " ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ " အမ်ိဳးသမီး မ်ားထဲတြင္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အထိသည္ အမ်ားဆံုး ကယားျပည္နယ္ ျဖစ္ၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ အရ တစ္ႏွစ္အတြင္း အရက္ ေသာက္သံုးမႈမွာ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ လွ်င္ ၃၈ ဦး ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အရက္ ေသာက္သံုးမႈ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။ အသက္ မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးမ်ား အရက္ ေသာက္သံုးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Strategic First စီးပြားေရး သင္တန္းေက်ာင္း မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ ေနေသာ ၈ တန္းမွ ၁၀ တန္းထိ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္အား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေမးျမန္း မႈကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား အပါအ၀င္ ဆင္ေျခဖံုးရွိ ေက်ာင္းမ်ား ကုိပါ ေရြးခ်ယ္ ေမးျမန္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားေလး မ်ားက ေကာင္မေလး ကိစၥနဲ႔ ေသာက္တယ္။ ေကာင္မေလး ေတြကေတာ့ ေသာက္ၿပီးရင္ ငုိလုိ႔ ေကာင္းလို႔ ၊ ေကာင္ေလးကုိ ကုန္းပုိးခိုင္း ခ်င္လို႔ ေသာက္တာလုိ႔ ေျဖၾကတယ္။ ဆရာမ ေတြကုိ ေမးေတာ့ ေက်ာင္းမွာလည္း ၀ုိင္ပုလင္းေတြ ယူယူလာလုိ႔ ႐ံုးခန္းကုိ ပုိ႔လုိက္ရတယ္ ဆုိတာေတြလည္း ရွိေနတယ္ .... " ဟု ေက်ာင္းဆရာမ က ေျပာဆုိသည္။ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ားကုိ အဓိက ရည္ရြယ္သည့္ ဘီယာေသာက္ ၿပိဳင္ပဲြ ကဲ့သုိ႔ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားလည္း တစ္ခ်ိဳ႕ ပါတီပဲြ မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း က်င္းပလာၿပီး အရက္ ေသာက္ဖူးမွ ေခတ္မီသည္ ဆုိသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားလည္း လူအမ်ားၾကား ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမ၀တီ

အလင္းအိမ္ မိသားစုမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး စာေပ ေဟာေျပာပြဲ (ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ႏွင့္ ဆရာမဂ်ဴး)

 
ဆရာေအာ္ပီက်ယ္(ဤခရီးနီးသလား) အသံဖိုင္
အလင္းအိမ္ မိသားစုမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး စာေပ ေဟာေျပာပြဲအား ယေန႔ ညေန ၆နာရီခြဲမွ ၉နာရီ ၁၅မိနစ္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳျမိဳ႕ Ikebukuro အရပ္ရွိ Kokaido Hall၌ က်င္းပခဲ့သည္..။ အဆိုပါစာေပ ေဟာေျပာပြဲသို႔ ျပည္တြင္းမွ နာမည္ၾကီး စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ႏွင့္ ဆရာမဂ်ဴးတို႔မွ ေဟာေျပာၾကသည္..။

 ဆရာမဂ်ဴးမွ စာေပ၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္မွ ဤခရီးနီးသလား ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာသြားခဲ့သည္..။ 
 ႏွစ္သစ္ကူးစာေပေဟာေျပာပြဲသို႔ တိုက်ိဳမွ စာေပဝါသနာရွင္ ၂၀၀ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္...။

အသံဖိုင္.. ဓာတ္ပံု.. ဒီမိုေဝယံ 

ဆရာမဂ်ဴး (စာေပ၏ အခန္းက႑)ရုပ္သံ 

အသံဖိုင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ 
 ဆရာေအာ္ပီက်ယ္(ဤခရီးနီးသလား) အသံဖိုင္
ဆရာမဂ်ဴး (စာေပ၏ အခန္းက႑) အသံဖိုင္