07 April 2012

KNU ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ သေဘာတူ


ယမန္ေန႔က Sedona ဟိုတယ္တြင္ KNU(ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး) နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ခ်၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အဓိက အခ်က္ ၆ ခ်က္ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး အဆုိပါအခ်က္ ၆ ခ်က္နွင့္ပတ္သတ္၍ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ကို သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သေဘာတူဆံုခဲ့သည့္အခ်က္ အခ်ိဳ႕မွာ တတုိင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာ အျပစ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္း မူလသေဘာထားကို သေဘာတူလက္ခံၿပီး တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးရပ္စဲ ရန္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း ဌာေနမဲ့ ျပည္သူလူထုမ်ားေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္လည္းအေျခခ်ေနထုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာေျမယာ ဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း မၿပီးေသးသည့္ ကာလတြင္ေျမယာျပသာနာမ်ားကို ဆုိင္ရာျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ ထံသို႔တင္ျပေတာင္းဆုိ ရန္ သေဘာတူလက္ခံသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၁ အရ တုိင္းရငး္သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ေကအန္ယူမွခ်မွတ္ထားသည့္ ေျမယာ ဂရမ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမယာ မ်ားနွင့္ ဌာေနမဲ့ IDPs ဧ။္ေျမယာကိစၥမ်ားကိုလည္း ညႈိႏႈိင္းေျဖရွင္း သြားမည္ဟုသေဘာတူလက္ခံသည္။

ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ၁၂ နွင့္ ၁၃ အရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း ( monitoring ) ကိုအဆင့္ ၃ ဆင့္(ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္လက္ခံေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊အေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္
သည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ထားရွိရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီးရန္အလားအလာမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ပြင့္လင္းစြားေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း)ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္အျပင္မွတ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ပါ၀င္မႈကိုထည့္သြင္းသြားမည္ဟူ၍ လည္းပါရွိသည္။

ယခုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္KNU ဘက္မွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အပါအ၀င္အဖြဲ႔၀င္ ၇ဦးနွင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးအဖဲြ႕ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီး
ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းအပါအ၀င္အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးတို႔က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ယခုျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သတ္၍ မီဒီယာမ်ားက အစိုးရဘက္မွၿငိမ္းခ်မး္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ျပန္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက

“တကယ္ေတာ့ ဒါကေရာဂါႀကီးတခုလုိ(ျပည္တြင္းစစ္ကိုရည္ညႊန္း၍ )ပဲ ယူဆပါတယ္ ဒီေရာဂါႀကီးျဖစ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္ရွိပါၿပီး ဒီေရာ ဂါကိုလည္းႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ေပါင္း အစဥ္အဆက္က ဒီေရာ ဂါကိုေပ်ာက္ေအာင္ကုခဲ့ပါတယ္ ၊ကုခဲ့ေပမဲ့လည္းအနာနဲ႔ေဆးမတည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့ဒီေရာ ဂါကမေပ်ာက္ဘူး ၊အခုေတာ့ေဆးအသစ္ကိုေတြ႔ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက ္အနာနဲ႔ေဆးတည့္ၿပီးလုိ႔ ခန္႔မွန္းလုိ႔ရပါၿပီး”ဟုဆုိသည္။

ေဆးအသစ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ယခင္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားဧ။္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈၿပီးသည့္အခါ ေရွးသန္ခန္းစာမ်ားမွအေတြ႔အႀကံဳမ်ား
ကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီးမွသာ ေဆးအသစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ေဆးအသစ္ကလည္း ဘာလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္နဲ႔ခ်ီတက္ေနပါၿပီး အရင္တုန္းကစနစ္ကခြင့္မျပဳလုိ႔ျဖစ္တာပါ ။အခုကစနစ္ ခြင့္ျပဳေနပါၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြက္အနာနဲ႔ေဆးတည့္ၿပီးလုိ႔ေတာ့ ခန္႔မွန္းလုိ႔ရပါၿပီး တည့္မတည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမူတည္တာေပါ့ “ဟဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

KNU ဘက္မွ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံေဒၚေနာ္ေမဦးက

“အျပစ္ခတ္ရပ္ဆုိင္းေရးဆုိတာ တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမး္သြာဖုိ႔ စလွမ္းတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီစစ္မက္ေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔ ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ ေျဖရမဲ့ေမးခြနး္ေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖႏုိ္္င္ဖို႔ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔တေနရာကေနစဖုိ႔လုိတယ္ ဒီလုိအျပစ္ခတ္ရပ္ဆုိင္းၿပီးေတာ့ကၽြန္မတုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ရင္းရင္းႏွီးနွီးဒီထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ေျဖဖုိ႔ က်န္ေနတဲ့ေမးခြန္းေတြဆက္ၿပီး ေျဖႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီေျခလွမ္းဟာ ဒုတိယေျခလွမ္းကိုလွမ္းဖုိ႔ အတြက္ ပထမေျခလွမ္းပါ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ကၽြန္မျမင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၆၃ ႏွစ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ KNU ႏွင့္အစိုးရဘက္မွျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမး္ခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တုိ႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ၊ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပဏမသေဘာတူညီခ်က္ ၅ခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အပစ္ရပ္စဲ ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ KNU အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဧၿပီလ ၇ရက္တြင ္ရန္ကုန္ရွိတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ရန္ကုန္ရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၊သံရံုအဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊NGO အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူမဧ။္ေနအိမ္တြင္ နံနက္ပိုင္းေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

သတင္း..... Yangon Press International