10 April 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္


သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္္
၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆုတ္ ၃ ရက္ေန႔
( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ( ၉ ) ရက္ )

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ သီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္

ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္အား က်င္းပျပီးစီးခဲ့ေပသည္။ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့မည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔ေလွ်ာက္လွမ္း ေနျပီဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား (ေလွ်ာ႔ရက္ခံစားခြင့္မရွိေသာ သီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔ )တို႔သည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ျပည္သူလူထုမွ ေရြးျခယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထု၏ အမွန္တစ္ကယ္လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ တို႔တြင္ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳမ်ားစြာကို အက်ဥ္း ေထာင္ထဲတြင္ လက္ရွိ ခံစားေနရပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ေအာင္ႏိုင္ယံုမွ်ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတို႔ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေစေရးကို ေမ့ေလွ်ာ့မပ်က္ကြက္သင့္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ သီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေအာက္ပါအခ်က္ႀကီးေလးခ်က္ကို ဒီကေန႔ရက္စြဲျဖင့္တင္ျပေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိအက်ဥ္းသားတို႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္

၁။က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ
(က) အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆး၀ါးကုသမွဳ ခံယူရန္ Refer မရရွိျခင္း
(ခ) အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆး၀ါးမရရွိျခင္း
၂။စာအုပ္ ၊ စာေစာင္ဖတ္ရွဳျခင္း
(က)စာေပ စီစစ္ေရး ခြင့္ျပဳျပီးေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ေထာင္တြင္း တြင္ထပ္မံ စီစစ္ေရး ျပဳလုပ္ေနျခင္း
၃။အ၀တ္အစား
(က)ေထာင္မွထုတ္ေပးေသာပံုစံ၀တ္စံုမ်ားမွာ လူ႔သိကၡာႏွင့္မေလွ်ာ္ညီစြာ ၀တ္ဆင္လို႔ မရေအာင္ ေသးငယ္ေနျခင္း
၄။ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္
(က)အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒအပိုဒ္ (၈၃၈) ႏွင့္ (၈၄၈) တို႔အရ ခံစားခြင့္ရွိေသာ သာမန္ေလွ်ာ့ရက္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာ့ရက္ (အထူးေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ေထာင္တာ၀န္ခံအရာရွိ စသည္တို႔မွေပးႏိုင္ေကာင္း) စသည့္ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို သီးသန္႔ ၊သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားမွ ခံစားခြင့္မရွိျခင္း
ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာတြင္မပါပဲ က်န္ရွိေသာ) သီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ တတ္စြမ္းသမွွ်ပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဖဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္နည္းတူ စဥ္းစားေပးရန္ ႏွင့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ထပ္မံေပးရန္..
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါလူ႔အခြင့္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လွ်င္းျပီး -
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္
(၃) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ထံ တရား၀င္စာေရးသားအေၾကာင္းၾကားခြင့္ေပးပါရန္..

အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ရွိ ေအာက္ပါသီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားမွ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္

စဥ္ အမည္ အဖအမည္
၁ ေအာင္ႏိုင္ ဦးစံရဲေက်ာ္
၂ ေက်ာ္ဇင္မင္း (ခ) ေဇာ္မိုး ဦးေနေအာင္၀င္း
၃ ထြန္းဦး ဦးေက်ာ္ျမ
၄ ၀င္းျမင့္ ဦးတိုးခို
၅ ကံမင္းသာ (ခ) ဖရန္စစ္ ဦးအိမ္စုိး
၆ ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ)ေစာဖရန္စစ္ ဦးေမာင္ေမာင္
၇ ေစာေဂေသးမူး ဦးေစာႀကိဳေဒါ
၈ ေစာတင္၀င္း(ခ)ေစာ၀ါးေလး ဦးထြန္းေရႊ
၉ ႏိုင္၀င္း ဦးေအာင္သိန္း
၁၀ ရန္ႏိုင္(ခ)ေအးသိန္း ဦးေစာလြင္
၁၁ ထြန္းျမတ္သူ(ခ)ႏိုင္လင္းဆက္ ဦးေက်ာ္သူ
၁၂ စိုးမင္းသန္း ဦးေမာင္ေမာင္သန္း


ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ မိသားစုႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးမွေပးပို႔လာေသာသတင္းမ်ားကိုတစ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ (၉.၄.၂၀၁၂)