28 August 2012

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္းအား အမိန္႔အမွတ္ ၂၂/၂၀၁၂ ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီး မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးေၾကာင္းအား အမိန္႔အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၂ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားမွာ ၉ ဦးျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏ လက္ရွိတာဝန္ယူရမည့္ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ယခင္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဦးစိုးသိန္း - သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန)
၂။ ဦးေအာင္မင္း - သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန)
၃။ ဦးလွထြန္း - သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန)
၄။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း - သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ၾကီးဌာန)
၅။ ဦးေအာင္ၾကည္ - ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန)
၆။ ဦးေက်ာ္ဆန္း - သမဝါယမဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန)
၇။ ဦးအုန္းျမင့္ - ေမြး/ေရ ဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - သမဝါယမ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန)
၈။ ဦးေအးျမင့္ - စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန)
၉။ ဦးတင့္ဆန္း - အားကစားဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္ - ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန)

ထို႔အျပင္ ခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးစုစုေပါင္းမွာ ၁၅ ဦးျဖစ္ျပီး ၎တို႔ တာဝန္ယူရမည့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း - ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
၂။ ဦးပိုက္ေထြး- ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန
၃။ ဦးသန္းေဆြ - ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန
၄။ ဦးေအာင္သိမ္း - သမၼတရုံးဝန္ၾကီးဌာန
၅။ ေဒါက္တာလင္းေအာင္ - ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
၆။ ဦးဆက္ေအာင္ - အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဝန္ႀကီးဌာန
၇။ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ - အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဝန္ႀကီးဌာန
၈။ ေဒၚစုစုလႈိင္ - လူမွုဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၉။ ဦးေသာင္းတင္ - ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း ဝန္ၾကီးဌာန
၁၀။ ဦးထင္ေအာင္ - စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန
၁၁။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ - လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန
၁၂။ ဦးေအးျမင့္ေမာင္ - ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၁၃။ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္ -ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၁၄။ ဦးေသာင္းထိုက္ - အားကစားဝန္ၾကီးဌာန
၁၅။ ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေဌး - က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန

ယခင္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန၌ ယခင္ဝန္ၾကီး ၂ ဦးရွိရာမွ ယခုထပ္မံခန္႔အပ္လိုက္ေသာ သမၼတရံုးဝန္ၾကီး ၄ ဦးေၾကာင့္ စုစုေပါင္း သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ၆ ဦး ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ား ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ လစ္လပ္ လ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ -
- ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန
- ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန
- အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန
- လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန
- ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ၾကီးဌာန
- သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန
- အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ၾကီးဌာန
- ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တို႔အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားအား ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယ ဝန္ၾကီးမ်ား အား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔အရ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္း....   Eleven Media Group.