31 July 2011

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ရပ္မ်ား ျပကၡဒိန္ ၁၉၈၇ - ၁၉၈၈ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ရပ္မ်ား ျပကၡဒိန္ ၁၉၈၇ - ၁၉၈၈

၁၉၈၇ ခုႏွစ္။


ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္။ ဦးေနဝင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားမွ မိမိ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့စဥ္ ကာလ အတြင္း အမွားမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ အခါႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၉ မိနစ္ခြဲၾကာ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္းတြင္ ဝန္ခံ လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက အစိုးရ ခ်ဳပ္ကိုင္ ခဲ့သည့္ ဆန္၊ ေျပာင္းႏွင့္ ပဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈမ်ား အေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳလုိက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္။ က်ပ္ေငြ ၂၅၊ ၃၅ ႏွင့္ ၇၅ က်ပ္တန္ မ်ားကို သံုးစြဲရန္ တရား မဝင္ေတာ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္လြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့သည့္အမိန္႕ကို ထုတ္ျပန္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿပီး ျပည္သူမ်ားအား သံုးစြဲခြင့္ ရပ္စဲ လိုက္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး မေပးေပ။

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္။ အစိုးရက တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ အားလံုးကို ပိတ္လိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းမွ ရန္ကုန္တြင္ လာေရာက္ ပညာ သင္ၾကား ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနရပ္သို႕ ျပန္ပို႕ လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္။ အခြန္ေကာက္ ဥပေဒ အမ်ားအျပားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ လိုက္သည္။ လယ္သမားမ်ား ေငြအစား ကုန္ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ အခြန္ ေပးရန္ ဥပေဒကို ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္။ ဦးေနဝင္းက ထိုေန႕ မဆလ ပါတီ အစည္းအေဝး တရပ္တြင္ "ကြၽန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဘယ္သူမဆို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္" ဟူ၍ ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ေငြစကၠဴ တန္ဖိုး ခ်ခဲ့မႈကို သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ ျပဳလိုက္သည္။ အသံုး မျပဳ ႏိုင္ေတာ့သည့္ ၂၅၊ ၃၅ ႏွင့္ ၇၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ား အစား ၄၅ က်ပ္တန္ႏွင့္ ၉၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ မ်ားျဖင့္ အစား ထိုးလိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္။ နံနက္ ၄ နာရီ ခြဲခန္႕တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ သမၼတ ႐ုပ္ရွင္႐ံု၌ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားသည္။ တစံုတေယာက္မွ ထိခိုက္မႈ မရွိေပ။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္။ ကုလ သမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာင္စီက ျမန္မာျပည္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံ အဆင့္အတန္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း လက္ခံလိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂-၃ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ေဒသ ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး ေ႔ကးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ ဆႏၵ ျပၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္။ မႏၱေလးတိုင္း ေရဆင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသုိလ္ႏွင့္ ပ်ဥ္းမနား တိရစာၧန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေဆးကုသေရး တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဦးေနဝင္း ႐ုပ္ပံုမ်ားကို မီး႐ိႈ႕၍ ဆႏၵ ျပၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္။ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သေဘာတူ အတည္ ျပဳလိုက္သည္။ ကမာၻ႕ ေငြေၾကး ရံပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္း ကိန္းဂဏန္း အရ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခား ေငြသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈ သန္း အထိ က်ဆင္း သြားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ။ ရန္ကုန္ စက္မႈ တကၠသုိလ္မွ ႀကိဳးၾကား ႀကိဳးၾကား သတင္းမ်ား ၾကားရသည္။ မႏၱေလးရွိ ရဲအဖြဲ႕သို႕ ေျမေအာက္ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕က ၿခိမ္ေခ်ာက္ စာမ်ား ေပးပို႕သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္။ ျမန္မာ အသံမွ အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တသီး ပုဂၢလ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႕ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္။ ဆိုရွယ္လစ္ စီပြားေရး စနစ္ ပန္းတိုင္သည္ သစ္လြင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား အားလံုးႏွင့္ လူထု လူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကရမည္ ဟူ၍ ဦးစန္းယုက ျပည္ေထာင္စုေန႕ မိန္းခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၇ ရက္။ ည ၉ နာရီ ခြဲခန္႕တြင္ ျပည္လမ္းေပၚရွိ ခ်က္သံ႐ံုး အျပင္ဘက္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ႀကီးက ဦးေနဝင္း ထံသို႕ အိပ္ဖြင့္ ေပးစာတြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ အစိုးသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အၾကံ ျပဳလိုက္သည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္။ ရန္ကုန္ ဆင္ေျခဖံုး ႀကိဳ႕ကုန္း အေနာက္ပိုင္းရွိ စႏၵာဝင္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ စက္မႈ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား တခ်ဳိ႕ႏွင့္ အရပ္သားမ်ား ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားသည္။ စက္မႈ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား တဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး တရားခံ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီး လိုက္သည္။

မတ္လ ၁၃ ၇က္။ တရားခံအား ဆိုင္ရာက လႊတ္ေပး ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ခန္႕ ရပ္ကြက္ ျပည္သူ႕ ေကာင္စီ႐ံုးကို သြားဝိုင္းကာ ကန္႕ကြက္ ၾကသည္။ လံုထိန္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား အုပ္စု အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားသည္။ လံုထိန္းမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ဖုန္းေမာ္ ေသဆံုးရၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ေက်ာင္းသား ၆ ေယာက္မွ ၇ ေယာက္ထိ ေသနတ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုး သြားၾကသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္။ စက္မႈ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ရန္ကုန္ရွိ အျခား တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ျဖန္႕ေဝ ၾကသည္။ လံုထိန္းမ်ား၏ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕က ေငြစကၠဴမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ႐ႈတ္ခ် ထားေသာ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္။ အာအိုင္တီ ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းသို႕ စစ္တပ္မွ ဝင္စီး လိုက္သည္။ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေက်ာင္းသား မ်ားကို အျပစ္ပံု ခ်ထားၿပီး၊ အာအိုင္တီ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖမ္း ခံရသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ (ပင္မ) မွ ေက်ာင္းသားမ်ား လိႈင္ေဒသ ေကာလိပ္ႏွင့္ စက္မႈ တကၠသုိလ္သို႕ ျပည္လမ္းမ အတိုင္း ခ်ီတက္ ၾကသည္။ သူတို႕အား အင္းလ်ားကန္ အနီး လံုထိန္း တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္က ပိတ္ဆို႕ ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားစြာ ပစ္သတ္ ခံရသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ (ပင္မ) ဝင္းထဲသို႕ လံုထိန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ လာသည္။

မတ္လ ၁၇ ရက္။ ေမာင္ဖုန္းေမာ္ အသုဘသို႕ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ဂါဝရ ျပဳရန္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူထုက က်န္ေတာ သခ်ႋဳင္း အျပင္ ဘက္တြင္ စုေဝး ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေမာင္ဖုန္းေမာ္ ႐ုပ္အေလာင္းကို တေနရာတြင္ တိတ္တဆိတ္ မီးသၿဂႋဳဟ္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိုက္ ရသည္။ ေမာင္ဖုန္းေမာ္ ေသဆံုး ရသည့္ ကိစၥကို စံုစမ္းရန္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာင္မရွင္ တရပ္ ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အျခား သူမ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုးရျခင္း အတြက္ စံုစမ္းရန္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေပ။ ပင္မ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး တခုတြင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကို ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည္။ ေက်ာင္းသား တေထာင္ခန္႕ကို ဖမ္းဆီး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အင္းစိန္ ေထာင္သို႕ ပို႕လိုက္သည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္။ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆူးေလ ဘုရားသို႕ ခ်ီတက္ လာၾကၿပီး တျခား ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၾကသည္။ အစိုးရက တပ္မ ၂၂၊ ၆၆ႏွင့္ ၇၇ တို႕ကို ေခၚယူ လိုက္သည္။ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပသူ မ်ားကို ဖမ္းဆီး ၾကသည္။ "ေသြးစြန္းေသာ ေသာၾကာေန႕" အျဖစ္ လူသိ မ်ားေသာ ထိုေန႕တြင္ လံုထိန္းတို႕၏ တပ္မွဴး ဦးစိန္လြင္ မွာလည္း "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူသတ္သမား" ဟု အမည္ စတြင္ ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ား ပိတ္လိုက္သည္။

မတ္လ ၂၇ ရက္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အေနာက္ ဂ်ာမဏီ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္သို႕ ထြက္ခြာ သြားသည္။

ဧၿပီလ ၉ ရက္။ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က မတ္လ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္ ေသဆံုးၿပီး၊ ၆၂၅ ေယာက္ အဖမ္း ခံရကာ ၁၄၁ ေယာက္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားသည္ဟု ေၾကညာသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၄၀ ပါေသာ အိပ္ဖြင့္ ေပးစာကို ဦးေအာင္ႀကီးက ဦးေနဝင္းထံ ေရးသား ေပးပို႕ ခဲ့သည္။ ထိုစာ၌ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသား ထားသည္။

ေမလ ၁၀ ရက္။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕က ထုတ္ေဝ ခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာ ၇၁ မ်က္ႏွာ ရွိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ နယ္စပ္ ေဒသ မ်ားတြင္ ညႇဥ္းပမ္းမႈ၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈ မ်ားႏွင့္ ႐ြာသား မ်ားကို ေပါတာ အျဖစ္ အတင္း ေစခိုင္းကာ လူမ်ဳိးစု သူပုန္ မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ "လူသား မိုင္းရွင္း ကရိယာ" အျဖစ္ တပ္ဖြဲ႕ ေရွ႕မွ သြားေစျခင္းတို႕ အတြက္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ေမလ ၂၆ ရက္။ ဥေရာပသို႕ ခရီး ထြက္ခဲ့သူ ဦးေနဝင္း ရန္ကုန္သို႕ ျပန္ေရာက္ လာသည္။

ေမလ ၃၀ ရက္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ လိုက္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းျပန္ တက္သည့္ ေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဝင္း မ်ား၌ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ား ျပန္လည္ ထြက္ေပၚ လာသည္။ အင္းစိန္ ေထာင္မွ ျပန္လႊတ္ ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္အတူ ေထာင္တြင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ပါလာသည္။ ၎တို႕မွာ ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ ခံရျခင္း၊ အ႐ိုက္အႏွက္ ခံရျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ျဖင့္ တို႕ျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းက် ခံေနရသည့္ အတြင္း လံုထိန္းမ်ားက ေက်ာင္းသူမ်ားကို အဓမၼ က်င့္ခဲ့သည့္ သတင္း မ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္။ ဦးေအာင္ႀကီးက ဦးေနဝင္း ထံသို႕အိပ္ဖြင့္ ေပးစာ ေနာက္ထပ္ တေစာင္ ေရးသား ျပန္သည္။ ဤ တႀကိမ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာရပ္ မ်ားကို မီးေမာင္း ထိုးျပၿပီး မတ္လတြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဇြန္လ ၁၃ ရက္။ မတ္လတြင္ အသတ္ ခံရသူမ်ား အတြက္ ေအာင္းေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား က်င္းပရန္ စီစဥ္ ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့။ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားက မတ္လ အတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဂြၽန္လ ၁၇ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး တိက် မွန္ကန္စြာ မထုတ္ျပန္ ေပးပါက ျပႆနာမ်ား ပိုမို ႀကီးထြား လာလိမ့္မည္ဟု ရာဇသံ ေပးခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ စည္းေဝးပြဲမ်ား အဓိက အားျဖင့္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ (ပင္မ) ၌ စတင္၍ ေပၚလာ ျပန္သည္။

ဇြန္လ ၁၆ ရက္။ ရန္ကုန္ရွိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္း မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားသည္။ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ မိုးသီးဇြန္တို႕ ေဟာေျပာ ၾကသည္။

ဇြန္လ ၁၇ ရက္။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဝင္း မ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ (ပင္မ) မွ သင္တန္း ရပ္စဲ လိုက္သည္။ ဆႏၵျပပြဲ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပည္လမ္း ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) သို႕ ေ႐ြ႕ေျပာင္း သြားသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အထိႏွင့္ အျခား ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ျပၾကသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (ပင္မ) တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထု အစည္းအေဝးပြဲ မ်ားသို႕ သံဃာေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ သည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားမွာ ေက်ာင္းထုတ္ ခံရေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေက်ာင္းျပန္ တက္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ မတ္လ အတြင္း သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားကို က်ဴးလြန္ ခဲ့သူတို႕အား အျပစ္ ေပးရန္တို႕ ျဖစ္သည္။ ဦးေနဝင္းကို ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ေသာ ပိုစတာမ်ား ထြက္ေပၚ လာသည္။ ဦးေနဝင္း၏ ဆြစ္ဇာလန္ ဘဏ္တြင္ ထားရွိေသာ ေငြစာရင္းမ်ား အေၾကာင္း ကိုလည္း ေဖာ္ျပ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားကို စာနာ၍ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) အနီးရွိ အထည္အလိပ္ စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵ ျပၾကသည္။ တကၠသုိလ္ နယ္ေျမကို ရဲႏွင့္ စစ္တပ္က ညေန ၆ နာရီတြင္ ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို႕ လိုက္၏။

ဇြန္လ ၂၁ ရက္။ ျပည္လမ္းရွိ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) မွ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္သို႕ ေ႔ကးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ ဆႏၵ ျပၾကသည္။ ဟံသာဝတီ လမ္းဆံုတြင္ ေက်ာင္းသား မ်ားကို လံုထိမ္း မ်ားက တားဆီးကာ မ်က္ရည္ယို ဗံုးမ်ား၊ ႐ိုင္ဖယ္ ေသနတ္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသား အုပ္စုက ဂ်င္ဂလိ မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ ၾက၍ လံုထိန္းမ်ား ထြက္ေျပး သြားၾက၏။ ရဲႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အဓိက႐ုဏ္း တေန႕လံုး ဆက္ျဖစ္ ပြားသည္။ ျပည္သူ ၈၀ ႏွင့္ လံုထိန္း ၂၀ ခန္႕ ေသဆံုး သြားသည္။ အာဏာပိုင္ မ်ားက လူစု ေဝးျခင္းကို ရက္ေပါင္း ၆၀ မွ် မျပဳ လုပ္ရန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဂြၽန္လ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ အထိ ညေန ၆ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီ အတြင္း အျပင္ မထြက္ရ အမိန္႕ကို အာဏာပိုင္ မ်ားက ထုတ္ျပန္သည္။ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) ႏွင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသုိလ္ မ်ားမွ သင္တန္း အားလံုး ရပ္စဲ လိုက္သည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္။ ေဆးတကၠသုိလ္ (၂) မွ သင္တန္း အားလုံး ရပ္စဲ လိုက္သည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားစြာ တို႕သည္ သမိုင္းဝင္ ေ႐ႊတိဂံု ဘုရားသို႕ ေနရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လိုက္ၾကသည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္။ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ လူစုေဝးျခင္း မျပဳရ ဟူေသာ ပိတ္ပင္ တားျမစ္မႈကို ဆန္႕က်င္၍ ေ႐ႊတိဂံု ေစတီေတာ္၌ သပိတ္ စခန္း ဖြင့္လိုက္သည္။ လူထု မၿငိမ္သက္မႈသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၅၀ ကြာေဝးေသာ ပဲခူး အထိ ျပန္႕ႏွံ႕ သြားသည္။ ပဲခူး၌ အနည္းဆံုး လူ ၇၀ ပစ္သတ္ ခံရသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ တြင္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။ မႏၱေလး ေဆးတကၠသုိလ္ သင္တန္း အားလံုး ရပ္ပစ္ လိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္။ အျပင္ မထြက္ရ အမိန္႕ကို ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီသို႕ ေလ်ာ့ေပါ့ ေပးလိုက္သည္။ ထိုကန္႕သတ္ခ်ိန္၌ အျပင္ဘက္ ထြက္ခဲ့သူ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ရဲႏွင့္ စစ္တပ္က ပစ္သတ္ ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္။ ကုန္သည္ မ်ားကို ကုန္ေစ်းႏႈန္း မကစားရန္ အစိုးရက သတိ ေပးလိုက္သည္။ အျပင္ မထြက္ရ အမိန္႕ေၾကာင္း လည္းေကာင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ား တရား မဝင္ေတာ့ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ ေၾကညာ ဦးမည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလ မ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ လာသည္။

ဇူလိုင္လ ၇ ရက္။ မဆလ ပါတီက အေရးေပၚ ညီလာခံကို ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ အသံမွ မတ္လ အတြင္း ဖမ္းဆီး ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား အားလံုးကို ျပန္လႊတ္ ေပးမည္ဟု ေၾကညာသည္။

ဇူလိုင္လ ၉ ရက္။ ညမထြက္ရ အမိန္႕ကို ရန္ကုန္တြင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း လိုက္သည္။ ပဲခူး၊ ျပည္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တို႕တြင္လည္း အလားတူ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ေပးသည္။ ေက်ာင္းထုတ္ ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ သူတို႕၏ တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပန္ တက္ခြင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ား လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚ အမိန္႕ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။ ပဋိပကၡ မ်ားမွာ လက္ရွိ ေတြ႕ၾကံဳ ေနရေသာ ျပႆနာ မ်ားကို အာ႐ံု ေျပာင္းပစ္ရန္ အာဏာပိုင္ မ်ားက လႈံ႕ေဆာ္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မ်ားက ဆိုသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္။ အလားတူ ပဋိပကၡမ်ိဳး ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တေန႕တြင္ လူသူ စုေဝးျခင္း ကိုလည္း ပိတ္ပင္ တားျမစ္ လိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္။ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေဂါင္အား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။ မတ္လ အတြင္း အင္းစိန္ေထာင္ အျပင္ ဘက္၌ ဖမ္းဆီး ခံရသူ ဆႏၵျပသူ ၄၁ ဦး ေထာင္ကား ေပၚ၌ အသက္႐ႈ ၾကပ္ကာ ေသဆံုး ခဲ့မႈတြင္ သူ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။ အာဏာပိုင္ မ်ားက မတ္လအတြင္း လူႏွစ္ဦးထက္ ပို၍ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံသည္မွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၉ - ၂၀ ရက္။ ျပည္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ရွိ ဦးေနဝင္း၏ ဇာတိ ေပါင္းတလည္ ၿမိဳ႕တြင္လည္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္လာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္။ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ကို အၿငိမ္းစား ယူခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ဦးေဖၾကည္ကို ရာထူးမွ ခ်ကာ စစ္တပ္သို႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေစသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္။ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ အားလံုးကို တပ္မေတာ္သို႕ လႊဲအပ္ ေပးလိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္။ မဆလ ပါတီ အေရးေပၚ ညီလာခံ စတင္ ျပဳလုပ္သည္။ ဦးေနဝင္းက မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားကာ သူႏွင့္ အတူ မဆလ ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးစန္းယု၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးကို၊ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္လြင္၊ ဗဟုိ ေကာ္မတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေက်ာ္ထင္ႏွင့္ ဦးထြန္းတင္တို႕ အနား ယူေတာ့ မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တပါတီ စနစ္ႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ပါတီစံု စနစ္ က်င့္သံုးရန္ ကိစၥ အတြက္ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပရန္ အဆို တင္သြင္း လိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္။ ကိုယ္စားလည္ မ်ားက ဦးေနဝင္းအား ရာထူး၌ ဆက္လက္ ေနရန္ တိုက္တြန္း ၾကၿပီး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ကို ထိခိုက္ ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ ပါတီစံု စနစ္ က်င့္သံုးေရး အတြက္ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ ခံယူရန္ အဆိုကို ကန္႕ကြက္ ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ညီလာခံက ျပည္သူ႕ ဆႏၵ ခံယူပြဲကို သေဘာ မတူေၾကာင္း ဦးေအးကိုက အဆို တင္သြင္းသည္။ ညီလာခံက ေနာက္ဆံုးတြင္ ဦးေနဝင္းအား ပါတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္မွ အနားယူမႈ ကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ ခံယူပြဲ မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္။ မဆလ ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပ၍ ဦးစိန္လြင္ကို ပါတီ ဥကၠ႒သစ္ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့သည္။ ဦးစန္းယုအား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳေသာ္လည္း ဦေက်ာ္ထင္၊ ဦးေအးကိုႏွင့္ ဦးထြန္းတင္ တို႕ကို ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္သူ႕ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေမာင္ႏွင့္ အတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ခ တို႕ကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ လိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပသည္။ ဦးစိန္လြင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠ႒ (ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ) အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ လိုက္သည္။ ဦးေက်ာ္ထင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးထြန္းတင္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္သူ႕ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အသီးသီး ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ (ဝါဆိုလျပည့္ေန႕)။ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၃၅၄ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ေျမထဲၿမိဳ႕ (အလံၿမိဳ႕) တြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႕ ထုတ္ျပန္သည္။ ေ႐ႊတိဂံု ဘုရားတြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပသူမ်ား စု႐ံုးၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္။ ေ႐ႊတိဂံု အျပင္ဘက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵ ျပၾကသည္။ ထိုေန႕ ညေႏွာင္းပိုင္း အခ်ိန္၌ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ေအပီ သတင္းေထာက္ ဦးစိန္ဝင္းႏွင့္ တျခား အၿငိမ္းစား စစ္ဘက္ အရာရွိ ၉ ဦး အဖမ္း ခံရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ တျပည္လံုး အႏွံ႕ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီး ဆင္ႏႊဲရန္ ေဆာ္ၾသသည့္ စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ား ျဖန္႕ေဝ ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္။ ဦးစိန္လြင္ႏွင့္ တျခား ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပ်က္သုန္း သြားသည့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ရွင္သန္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ ေ႐ႊတိဂံု ဘုရား အျပင္ ဘက္၌ ေက်ာင္းသားမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပကာ ေဟာေျပာ ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္။ ညေန ၆ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စစ္ဥပေဒ အမိန္႕ ထုတ္ျပန္သည္။ ဆႏၵျပသူ တေသာင္းက အမိန္႕ကို ဖီဆန္၍ ၿမိဳ႕တြင္းသို႕ လွည့္လည္ ဆႏၵ ျပၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္။စစ္ဥပေဒကို ဖီဆန္မႈျဖင့္ ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူ တို႕ကို ဖမ္းဆီး လိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္။ တရားဝင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာ တူညီမႈကို တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္ရွိ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန တို႕က လက္မွတ္ ေရးထိုး ၾကသည္။ အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားကာ ေရနံေခ်ာင္း၊ သနပၸင္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ တို႕တြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႕ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီးကို စတင္ ၾကသည္။ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဆႏၵျပ လူထုက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ရရွိရန္၊ မဆလ ပါတီ ႏႈတ္ထြက္ ေပးရန္ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး စနစ္ အဆံုး သတ္ရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ တႏိုင္ငံလံုးရွိ အဓိက ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕႐ြာ မ်ားတြင္ အလားတူ ဆႏၵျပပြဲမ်ား တၿပိဳင္နက္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ၾကသည္။ အစတြင္ စစ္တပ္က ေနာက္ကြယ္၌ ေနၿပီး ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ တပ္သားမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အျပင္ဘက္ရွိ ဆႏၵျပ ေနၾကသူ လူအုပ္ ထဲသို႕ ေမာင္းျပန္ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ ၾကသည္။
ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္။ လူထု ဆႏၵျပပြဲမ်ား တႏိုင္ငံ လံုးရွိ ေနရာေပါင္း ၄၀ အထိ ျပန္႕ႏွံ႕ သြားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္မ ၂၂ မွ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက ဆႏၵ ျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ ၾကသည္။ အစိုးရက ၅ ဦးသာ ေသဆံုး ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆို ေသာ္လည္း တျခား သတင္း ရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ ရာေပါင္း မ်ားစြာ ေသဆံုး ခဲ့ရသည္ဟု သိရွိ ရသည္။ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အဖမ္း ခံရသည္။ သို႕ေသာ္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေနသည္။ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုး ပိတ္လိုက္သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္က ဆႏၵ ျပေနေသာ လူထုကို ပစ္ခတ္ ခဲ့သျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုး ၾကရသည္။
ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဘရင္း ကယ္ရီယာမ်ား ေပၚမွ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူ အေျမာက္အမ်ား ေသဆံုး သြားၾကရသည္။ ဆႏၵ ျပသူမ်ားက စစ္သား မ်ားအား ဓာတ္ဆီဗံုး၊ ဂ်င္ဂလိ၊ ဓားရွည္ႏွင့္ လွံမ်ား အသံုးျပဳကာ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ ၾကသည္။ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး၌ စစ္တပ္က ေဆး႐ံု အမႈထမ္း မ်ားကို ပစ္ခတ္သည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပတြင္ ေဒါသ ထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးက ရဲတပ္သား တခ်ဳိ႕အား ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေခါင္းျဖတ္ သတ္လိုက္ ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္။ အေထြေထြ သပိတ္ေၾကာင့္ အစိုးရ ယႏၱရားမ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားသည္။ စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သြားလာမႈကို ဟန္႕တားရန္ တားဆီး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ခ်ထား ၾကသည္။ ရန္ကုန္ တၿမိဳ႕ တည္း၌ ေသဆံုး ခဲ့ေသာ ဆႏၵ ျပသူမ်ား အနည္းဆံုး တေထာင္ ရွိမည္ဟု အေနာက္တိုင္း သံတမန္ မ်ားက ခန္႕မွန္း ၾကသည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရဲတပ္သားႏွင့္ စစ္သား မ်ားက ဆႏၵ ျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ၾကရာ အနည္းဆံုး လူ ၁၀၀ ေသဆံုး ရသည္။ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္က မဆလ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ လူသတ္မႈ မ်ားအား ႐ႈတ္ခ်သည့္ အဆိုကို တညီ တၫြတ္တည္း အတည္ ျပဳလိုက္သည္။ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္။ သက္တမ္း ၁၈ ရက္သာ ခံသည့္ ဦးစိန္လြင္သည္ သမၼတ ရာထူးမွ ဆင္းေပး ရသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ လမ္းမ်ား ေပၚ၌ ျပည္သူမ်ားက ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ကခုန္ ၾကသည္။ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး၌ ေသနတ္ ဒဏ္ရာ ရထားသည့္ လူနာ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္လ်က္ ရွိ၏။ ျပည္သူမ်ားက ေပ်ာ္႐ႊင္ ျမဴးေနသည့္ တိုင္ေအာင္ စိတ္သက္သာ စရာ မဟုတ္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းက လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္။ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕မွ စ၍ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕က ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ လွံစြပ္ျဖင့္ ထိုးသတ္ျခင္း တို႕မွာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒ မ်ားကို လံုးဝ ဆန္႕က်င္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်ာင္းသားႏွင့္ အစိုးရ ၾကားတြင္ ဝင္ေရာက္ ေစ့စပ္ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္သူ႕ အတိုင္ပင္ခံ ေကာ္မတီ တရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ အဆို ျပဳလိုက္သည္။ ဦးႏု၊ ဦးဝင္းေမာင္ အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕ မွာလည္း သူမ အဆိုကို ေထာက္ခံ ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ကန္႕ကြက္ လိုက္သည္။ ထိုကန္႕ကြက္ ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္မွာ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္ မ်ားက ေျပာဆိုသည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ စကၤာပူမွ ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကမႝာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ပုဂံ တို႕တြင္ ဟိုတယ္မ်ား တည္ေဆာက္ မည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္။ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး အျပင္ဘက္၌ လူ ၃၀၀၀ ခန္႕ စု႐ံုး မိၾကသည္။ ဘရင္း ကယ္ရီယာ မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက ဆႏၵ ျပသူမ်ားကို ဝန္းရံ ထားလိုက္သည္။ မႏၱေလး တခြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေပၚလာသည္။ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီးမွ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳ မ်ားက သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားကို ထပ္မံ ကန္႕ကြက္ ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္။ မဆလ ပါတီ ဥကၠ႒သစ္ အျဖစ္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္အား ခန္႕ထား လိုက္သည္။ ျပည္သူ႕ တရားသူႀကီး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ ေလ့လာေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္း ေပးလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။ ဆႏၵ ျပသူမ်ားက ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ ေပးရန္ႏွင့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ဖြဲ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္။ ျပည္သူေပါင္း မ်ားစြာ လမ္းေပၚ ထြက္၍ ဆႏၵ ျပၾကသည္။ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီးက အစိုးရ ႏႈတ္ထြက္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ မႏၱေလး၊ ဟသၤာတ၊ မေကြး၊ မံု႐ြာ၊ ေရဦးႏွင့္ အထက္ ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေန႕စဥ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္။ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ားတြင္ လူထု ေျခာက္သိန္း ပါဝင္ ဆႏၵ ျပၾကသည္ဟု ခန္႕မွန္း ရသည္။ ေအဒီ လမ္းရွိ ဦးေနဝင္း အိမ္တြင္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး တခု ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚ လာသည္။ ထို အစည္းအေဝးတြင္ လူထု မၿငိမ္သက္မႈကို ၿဖိဳခြင္းရန္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အသစ္ ေရးဆြဲ ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္။ မာရွယ္ေလာ (စစ္ဥပေဒ) ႐ုပ္သိမ္း လိုက္သည္။ ရန္ကုန္မွ တပ္မ်ား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း သြားသည္။ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က တပါတီ စနစ္ သို႕မဟုတ္ ပါတီစံု စနစ္ က်င့္သံုးရန္ ကိစၥ အတြက္ ျပည္သူ႕ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကတိ ျပဳလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္။ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီး ခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးစိန္ဝင္းႏွင့္ အျခား သူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ ေပးလိုက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၌ ဦးေအာင္ႀကီး မိန္႕ခြန္း ေျပာရာ ပရိသတ္ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သည္။ တႏိုင္ငံလံုး၌ ဆႏၵျပပြဲႏွင့္ လူထု စည္းေဝးပြဲမ်ား ေန႕စဥ္ ျပဳလုပ္သည္။ ညဘက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ စစ္သားမ်ားက ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္မွ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ သယ္ယူ သြားသည္။ ရန္ကုန္တြင္ တပ္စြဲ ထားေသာ တပ္ဖြဲ႕ အားလံုးကို ႀကိဳတင္၍ လစာေငြ ေျခာက္လစာ ထုတ္ေပး လိုက္သည္။ ထိုကိစၥကို အသစ္ ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေသာ ဘဏ္ အလုပ္သမား သမဂၢက ကန္႕ကြက္ လိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္။ အေထြေထြ သပိတ္က ေလေၾကာင္းႏွင့္ မီးရထား သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ရပ္ဆိုင္း လိုက္သည္။ ေ႐ႊတိဂံု ေစတီ အျပင္ဘက္၌ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူထုအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ - ၂၈ ရက္။ အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္း အဓိက႐ုဏ္း စတင္ ျဖစ္ေပၚ လာသည္။ ႏိုင္ငံ အဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၉ ၿမိဳ႕မွ ေထာင္မ်ား တြင္လည္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ား တၿပိဳက္နက္ ျဖစ္ေပၚ လာသည္။ အက်ဥ္းသား ၉၀၀၀ နီးပါး ထြက္ေျပး ၾကသည္ (သို႕မဟုတ္) လႊတ္ေပး လိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦး ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး ေရွ႕တြင္ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗကသ) ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ လိုက္သည္။ မင္းကိုႏိုင္အား ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ၾကသည္။ ဦးႏုက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယာယီ) ကို တည္ေထာင္သည္။ ယင္း အဖြဲ႕တြင္ ဦးတင္ဦးက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္။ ေရွ႕ေနမ်ား၊ စာေရး ဆရာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ အဆိုေတာ္မ်ား ဆႏၵ ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ လာၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္။ လူထု ဆႏၵျပပြဲ အမ်ားအျပား ျဖစ္လာၿပီး မဆလ ပါတီဝင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္။ အစိုးရက လမ္းေပၚသို႕ ထြက္၍ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ စည္းေဝးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ အေနာက္ ဂ်ာမဏီက ရန္ကုန္မွ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားကို သေဘာ မတူေၾကာင္း ျပသရန္ ဒိြဳက္ခ်္မာခ္(DM) ေငြ ၆၅ သန္း ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈကို ရပ္စဲ လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္။ ျမန္မာ ေရွ႕ေနမ်ားက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာ သိမ္းမႈမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီး ၿမိဳ႕ငယ္ စုစုေပါင္း ၅၀ ခန္႕မွာ ဆႏၵ ျပသူမ်ား လက္ထဲ က်ေရာက္ သြားသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားက အဓိက ၿမိဳ႕မ်ား၌ တရား႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ေန႕စဥ္ ျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္း ေပးၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၃ - ၄ ရက္။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ စတီဗင္ ေဂ် ဆိုလာဇ္ (Stephen J Solarz) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိ ေနသည္။

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္။ အတိုက္အခံ မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္ေလ်ာရန္၊ သို႕မဟုတ္ ပါက အဆံုး မသတ္ ႏိုင္သည့္ ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပပြဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရအား ရာဇသံ ေပးလိုက္သည္။ အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္း မ်ားက လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမား သမဂၢ မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္။ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္ ၉ ဦးက လူထု အံု႔ကမႈကို ေထာက္ခံရန္ စစ္တပ္အား ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား သံ႐ံုး အျပင္ ဘက္တြင္ ဆႏၵျပသူ မ်ားက ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ အစိုးရထံ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႕မႈကို ကန္႕ကြက္ ဆႏၵ ျပၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္။ အစိုးရ အဖြဲ႕ ႏႈတ္ထြက္လွ်င္ ႏႈတ္ထြက္ သို႕မဟုတ္ပါက ဆႏၵျပမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ဆႏၵျပ သူမ်ား၏ ရာဇသံကို အစိုးရက လစ္လ်ဴ ႐ႈလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္။ ဦးႏုက မိမိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ႏွင့္ ဦးတင္ဦး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ စစ္သည္ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕ လူထု ဆႏၵျပပြဲ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ လာၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္။ မဆလ ပါတီ ဒုတိယ အႀကိမ္ အေရးေပၚ ညီလာခံ က်င္းပၿပီး ပါတီစံု စနစ္ ေအာက္တြင္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အဆို တင္သြင္း ခဲ့ၿပီး အၾကံ ျပဳခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕ ဆႏၵခံယူပြဲ အဆိုကို ပယ္ဖ်က္ လိုက္သည္။ တပ္မွဴးေဟာင္း ၃ ဦး ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတင္ဦး၊ ဦးေအာင္ေ႐ႊႏွင့္ ဦးေစာျမင့္တို႕ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ပါတီ (ယာယီ) မွ ႏႈတ္ထြက္ ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးက အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆႏၵျပပြဲ မ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ လာၾကသည္။ ျပည္သူ လူထု ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ လူထု အံု႔ကမႈႀကီး မ်ားႏွင့္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပြဲ မ်ားက၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ေတာင္ဆိုမႈ အေပၚ ဖိအား ေပးၾကသည္။ ျပည္သူတို႕က အစိုးရ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ပယ္ခ် လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးေအာင္ႀကီးတို႕ ပူးတြဲ၍ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္။ ဂ်ပန္က ျမန္မာျပည္သို႕ မိမိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေနမႈကို တိုင္းျပည္ အေျခအေန မေအးမခ်င္း ရပ္စဲ ထားမည္ဟု ေၾကညာ လိုက္သည္။ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္။ စုစုေပါင္း အင္အား တသိန္း ရွစ္ေသာင္း ရွိေသာ စစ္တပ္ကို မဆလ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာသည္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန အျပင္ ဘက္တြင္ ဆႏၵ ျပသူမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ပြားသည္။ ဦးေအာင္ႀကီးႏွင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေျခအေနကို ထိန္း၍ လူစုခြဲ ေပးလိုက္သည္။ စစ္သားမ်ား ျပန္႐ုပ္ သြားၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္။ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန အေပၚမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ခဲ့ေသာ စစ္သား ႏွစ္ဆယ့္ေလးဦး စလံုးမွာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္ ခ်လိုက္သည္။ အစိုးရက ႏႈတ္ထြက္ ေပးရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္း ေပးရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ပို၍ ျပင္းထန္ လာသည္။ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳ႕မွာ လူမ်ဳိးစု သူပုန္မ်ား ထံမွ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္နက္မ်ား ရရွိရန္ အတြက္ ထိုင္းနယ္စပ္ ေဒသ မ်ားသို႕ စတင္၍ ထြက္ခြာ သြားၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသည္။ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က စစ္တပ္မွ အာဏာကို လႊဲေျပာင္း ယူလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း ေရဒီယိုမွ ေၾကညာသည္။ ညဘက္တြင္ ျပည္သူမ်ားက တားဆီး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ခ်ထား လိုက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ဝါယာ ႀကိဳးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကာ လမ္းမီးေမွာင္ ခ်ထားျခင္းျဖင့္ အျပင္ မထြက္ရ အမိန္႕ကို ဆန္႕က်င္ ၾကသည္။ စစ္တပ္က ဆႏၵ ျပသူမ်ားအား ပစ္ခတ္သည္။ လူ ၄ ဦးထက္ ပို၍ စုေဝးျခင္း မျပဳရန္ အမိန္႕ထုတ္ တားျမစ္ လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္။ လမ္းမ်ား ေပၚတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆႏၵ ျပသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ ပစ္ခတ္ျခင္း ခံရသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚေျပာက္က်ား မ်ားက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ မိုက္က႐ိုေဝ့ဗ္ (microwave antenna) ေၾကးနန္း တိုင္ကို ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္/ပိက ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီႏွင့္ အျခား အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္၏ ၿငိမ္/ပိ အဖြဲ႕က ကိုယ္ပိုင္ အစိုးရ ဖြဲ႕လိုက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္။ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားကို ကန္႕ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ လိုက္သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္ အနီး KNU သူပုန္ စခန္း မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕ စစ္သင္တန္း စတင္ တက္ေရာက္ ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္။ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕က အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လုိလားသည့္ ဆႏၵျပသူ မ်ားကို အစုလိုက္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ညႇဥ္းပမ္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ျပဳလုပ္ လာသည္။ ထိုင္း ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ရန္ကုန္သို႕ ပ်ံသန္းမႈကို ျပန္လည္ စတင္ လိုက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္မ်ားက တ႐ုတ္ နယ္စပ္ အနီးရွိ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ လိုက္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာ ထိန္းထား ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား အဆိုပါ ေနရာ တဝိုက္၌ ရက္သတၲပတ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္။ မဆလ ပါတီသည္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး ပါတီ ျဖစ္လာသည္။ ဥေရာပ ဘံုေစ်း အဖြဲ႕ (European Community) က သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႕ကာ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရအား ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံု တင္လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္။ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဆာဂ်က္ဖရီ ေဟာင္း (Sir Geoffrey Howe) က ကုလ သမဂၢတြင္ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာျပည္မွ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ျပင္းထန္ေသာ စကားလုံးမ်ား သံုး၍ ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္။ ယူနီဆက္ (UNICEF) ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ႀကီးက ျမန္မာျပည္သို႕ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ေဆးဝါးမ်ား တင္ပို႕ ေပးသည္။ ေက်ာင္းသား တေသာင္း ခန္႕ႏွင့္ အျခား ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ဆႏၵ ျပသူမ်ားသည္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ေဒသ မ်ားသို႕ ထြက္ေျပး လာၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္။ အေထြေထြ သပိတ္ ၿပိဳကြဲ သြားသည္။ အစိုးရက ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခြင္သို႕ ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ မလိုက္နာ ပါက အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္မည္ (သို႕မဟုတ္) အျခား အျပစ္ ေပးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ အလုပ္ခြင္သို႕ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ ေစသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္။ စစ္တပ္ အတြက္ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ား သေဘာၤျဖင့္ စကၤာပူမွ ေရာက္လာသည္။ စစ္တပ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ မ်ားအား လူမ်ဳိးစု သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ေပၚတာ အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ေစခိုင္းမႈ စတင္ ျပဳလုပ္သည္။ အာဏာသိမ္း အၿပီး၌ နယ္စပ္သို႕ ထြက္ေျပး သြားခဲ့သူမ်ား အညံ့ခံ၍ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ရန္ နယ္စပ္ ေဒသ မ်ားတြင္ ႀကိဳဆိုေရး စခန္း ၂၇ ခုကို ဖြင့္လွစ္ လိုက္သည္။ စစ္တပ္က ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ႀကိဳဆိုေရး စခန္း မ်ားသို႕ ေရာက္မလာ ၾကလွ်င္ ၎တို႕အား သူပုန္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ မည္ဟု ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္။ ဂ်ပန္က ယူနီဆက္မွ တဆင့္ ျမန္မာျပည္သို႕ အေရးေပၚ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈကို ေပးအပ္ သြားမည္ဟု ေၾကညာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုလ သမဂၢ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ေမာင္ေမာင္ႀကီးက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ ေပးမည္ဟု ကတိ ျပဳခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ဆႏၵျပသူ မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ ညႇဥ္းပမ္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေနသည္။ စစ္တပ္က ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲ မ်ားတြင္ ပါဝင္ ခဲ့သည့္ ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားကို အလုပ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္။ ေကအန္ယူ သူပုန္မ်ားက ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ ခဲ့ေသာ ထိုင္းနယ္စပ္ အနီးရွိ သူတို႕၏ စခန္းေဟာင္း မယ္သေဝါကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္။ ၾသဂုတ္လ ကတည္းက ပိတ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဘဏ္တိုက္ မ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္။ ေ႐ႊတိဂံု ဘုရား အျပင္ ဘက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား စု႐ံုး ၾကၿပီး အစိုးရ ဆန္႕က်င္သည့္ ေ႔ကးေၾကာ္သံ မ်ားကို ေအာ္ဟစ္ ၾကသည္။ စစ္တပ္ ေရာက္လာသည့္ အခါ ေက်ာင္းသား မ်ားက လူစု ခြဲလိုက္ ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္။ လံုျခံဳေရး တပ္သား မ်ားက သူတို႕ ေပ်ာက္သြားသည့္ ေသနတ္ မ်ားကို သရက္ေတာ ေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းမွ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အသံမွ ေၾကညာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ - ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ကိုုင္းတိုင္း တို႕ရွိ ၿမိဳ႕/႐ြာ ၅၀ ေက်ာ္ တို႕ကို လွည့္လည္၍ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းရာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူထု ပရိသတ္ မ်ားက ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ႀကိဳဆို ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္။ စစ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအဘယ္လ္က ျမန္မာျပည္ အေနႏွင့္ ၂၆ ႏွစ္ တာမွ် ကုန္သြယ္ေရး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အဆံုး သတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအဘယ္လ္က ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိုလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အမႈထမ္း ေနသူမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား စတင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ သံတမန္မ်ား ကိုလည္း ျပန္လည္ ေခၚယူ လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္။ မွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေပါင္း ၄၃ ခုက နယ္စပ္ ေဒသမ်ားမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားကို ကန္႕ကြက္ လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္။ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႕ ေပးအပ္ ေနေသာ အကူအညီ မ်ားကို ရပ္စဲ လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္။ ထိုင္းနယ္စပ္ ေဒသ တဝိုက္ရွိ ေက်ာင္းသား မ်ားက ကရင္ သူပုန္ စစ္စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး တရပ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (မကဒတ) ေခၚ All Burma Students' Democratic Font (ABSDF) ကို ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္။ ကင္ဘရာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုးမွ သံတမန္ ၃ ဦး ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသည္။ အလုပ္ ျဖဳတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေခၚယူ စစ္ေဆး သုတ္သင္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရဟန္းရွင္မ်ား ဦးစီး က်င္းပသည့္ ဆႏၵျပပြဲကို တားဆီးျခင္း ခံရသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္။ ထိုင္း အစိုးရက ထိုင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ေဝဖန္ ျပစ္တင္မႈေၾကာင့္ ထိုင္း ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ပရာပတ္စ္လင္ပါဖန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႕ အလည္အပတ္ သြားမည့္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မွ ဒါနာ႐ိုရာဗက္ခ်ာ (Dana Rohrabacher) ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ေသေဘာဘိုး စခန္းသို႕ သြားၿပီး စိတ္ဓာတ္ အရ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အရ လည္းေကာင္း ကူညီ အားေပးရန္ ကတိ ေပးလိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္။ နယ္စပ္သို႕ ထြက္ေျပး သြားေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ျပန္လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ရက္ အခ်ိန္ ကာလကို ႏွစ္ကုန္သည္ အထိ တိုးျမႇင့္ ေပးလိုက္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစုမွ လူမ်ိဳးစု သူပုန္၁၀ ဖြဲ႕၊ ေျမေအာက္ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ႏွင့္ အတိုက္အခံ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္ အနီးရွိ ကလယ္ေဒး စခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ (Democratic Alliance of Burma, DAB) ကို ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည္။ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ျမ၊ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ ကခ်င္ သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္ ဘရမ္ဆိုင္း တို႕အား ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္။ ထိုင္း အစိုးရက ေစာေမာင္ အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပး ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ယာယီ ခိုလံႈခြင့္ ေပးလိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံ သံအမတ္သည္ သူ၏ သံတမန္ ခန္႕အပ္လႊာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္ အစိုးရအား ေပးအပ္ ခဲ့သျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ဆက္သြယ္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္။ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရွိႏိုင္ရန္ ၎၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ေၾကညာ ခဲ့သည္။


ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္။ ဦးေအာင္ႀကီးသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကြန္ျမဴနစ္ဟု စြပ္စြဲျခင္း ခံရေသာ သူ ၈ ဦးကို ထုတ္ပယ္ရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့သျဖင့္ ထို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ လိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးတင္ဦးအား ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ လိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗာလစ္ ေယာင္ခ်ာယြတ္ ျမန္မာျပည္သို႕ သြားေရာက္ၿပီး ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည့္ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး ေက်ာင္းသား မ်ားကို ျပန္လည္ ပို႕ေဆာင္ ေပးရန္ အတြက္ အျပန္အလွန္ သေဘာျဖင့္ ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ရက္ေရာ လွေသာ သစ္ခုတ္ခြင့္ႏွင့္ ငါးဖမ္းခြင့္မ်ား ပိုက္၍ ထိုင္း ႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာသည္

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္။ ဦးေအာင္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီကို ထူေထာင္ လိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ခရီးမွ ရန္ကုန္သို႕ ျပန္ေရာက္ လာသည္။ ထိုေဒသ တြင္လည္း ေဒသခံ ျပည္သူ လူထု အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုမႈ ရလာ ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္။ လုပ္သား ျပည္သူ႕ ေန႕စဥ္ သတင္းစာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း၊ တရား ဥပေဒႏွင့္ အစိုးရ အမိန္႕ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ မ်ားကို လိုက္နာ ၾကရန္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ မ်ားကို ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္ရန္ အခ်ိန္ မဟုတ္ ေတာ့ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "သန္႕ရွင္းၿပီး တရား မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ကြၽန္မတို႕ ေမးၾက ရပါမယ္။ ကြၽန္မတို႕က ဒါကို ဆန္႕က်င္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗာလစ္ ေယာင္ခ်ာယြတ္တို႕ ရခဲ့သည့္ သေဘာ တူညီမႈ၏ တစိတ္ တေဒသ အျဖစ္ ထိုင္း နယ္စပ္မွ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ျမန္မာျပည္ ျပန္ပို႕ရန္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ေလဆိပ္ အနီး၌ ႀကိဳဆိုေရး စခန္း တခု ဖြင့္လွစ္ လိုက္သည္။ အစိုးရ စစ္တပ္မွ မယ္သေဝါ ကရင္ သူပုန္ စခန္းကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ လိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္။ ပထမ အသုတ္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ၈၀ ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ ေပးလိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဇနီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ (အသက္- ၇၆ ႏွစ္) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္သည္။ ထိုင္း အစိုးရက ျမန္မာ အစိုးရအား ထိုင္းေလေၾကာင္း ပိုက္နက္ ထဲတြင္ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသ မ်ားကို ေကာင္းကင္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ႏိုင္ရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ထိ ခြင့္ျပဳ လိုက္သည္။

ရင္းျမစ္..ဘာတီလင္တနာရဲႚ 'ေဒၝမာန္ဟုန္ - ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ မွ ျပန္လည္ မ်ွေဝလုိက္ပါတယ္.။