16 July 2012

နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ႏွင္႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Suddeutsche Zeitung သတင္းစာ အင္တာဗ်ဴး ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးတစ္ေယာက္ပါ။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ကိုျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕အျပင္မွာ ခ်န္ထားခဲ့လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ႏွင္႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Suddeutsche Zeitung သတင္းစာ အင္တာဗ်ဴး

ေမး။ ။သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ တစ္ကမာၻလံုးက သမၼတႀကီးလုပ္ေနတဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို အင္မတန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနႀကပါတယ္ ။ ႀကီးမားျမင္႔ျမတ္တဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမား ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေဂၚဘာေခ်ာ႔ လို႔အေခၚခံရရင္ ဘယ္လိုခံစားရပါမလဲ ။

ေျဖ။ ။ကြ်န္ေတာ္အေစာပိုင္း ကေျပာခဲ့တဲ့ရွင္းလင္းခ်က္ေတြထဲမွာ အဲဒီအခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုေျဖထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာသလိုပါပဲ၊ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရဟာျမန္မာျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထား တဲ့ အစိုးရျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီေတာ့ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားကိုျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္တာဝန္ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာရွိတယ္ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္းျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာျမန္မာျပည္သူေတြ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ နဲ႔ေပးအပ္ထားတဲ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လက္ခံ ထားပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ဟာျမန္မာျပည္သူေတြ ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြ ကိုျဖည့္ဆည္းေပး ရမယ့္ တာဝန္နဲ႔
ဝတၲရားေတြကိုထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။

ေမး ။ ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵေတြကိုသမၼတႀကီးကျဖည့္ဆည္းေပးေနတာလို႔ဆိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးၿပီမဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွ သူတိုိုိ႔႔ရဲဲ႕႕ဆႏၵေတြကိုိုျဖည့့္္ဆည္္းးေပးရတာလဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘာေၾကာင့္ မျဖည့္ဆည္း
ေပးခဲ့တာလဲ။

ေျဖ ။ ။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ကာလလိုမ်ိဳး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတုန္းကျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ ဟာၿငိမ္းခ်မ္းမႈျပည့္ဝတဲ့ သေဘာနဲ႔ထုတ္ေဖာ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကလိုခ်င္တာ၊ ရခ်င္တာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာကိုပဲထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ ဆိုတာဟာ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းအေပၚမွာသာလံုးလံုးလ်ားလ်ားမူတည္ခဲ့ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း တပ္မေတာ္အစိုးရက တိုင္းျပည္တာဝန္ကိုမလြဲမေသြရယူထားရတဲ့အခ်ိန္မွာတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့အျမင္သူ႔မွာရွိခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွာရွိခဲ့ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြၾကားမွာ ညီညြတ္မႈဆိုတာမရွိခဲ့ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ ရဲ႕အေျခခံအေဆာက္အဦေတြဟာလည္းျပည့္ဝမႈမရွိခဲ့သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာလည္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာယေန႔အခ်ိန္ေရာက္မွလုပ္ေဆာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းကအေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အဆင့္ခုႏွစ္ဆင့္ပါလမ္းျပေျမပံုေရးဆြဲခဲ့ၿပီး
တိုင္းျပည္မွာဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဲဒီလမ္းျပေျမပံုအတိုင္းတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာကို ခင္ဗ်ားသိရွိထားၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ လမ္းျပေျမပံုကိုတစ္ဆင့္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ျပည္သူေတြ ကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့အစိုးရေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္မယ့္လမ္းျပေျမပံု
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရဲ႕ ရလဒ္အေနနဲ႔ေပၚထြန္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ကြ်န္ေတာ္နားလည္သေဘာေပါက္တာမမွားဘူးဆိုလွ်င္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေန တဲဲ့့ျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေရႊ(အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူေျပာသည့္အတိုင္း)သတ္မွတ္အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ တဲ့ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ဲ႕ဲ႕ တစိတ္တပိုင္း လို႔ဆိုလို႔ရမလား ခင္ဗ်ာ။

ေျဖ ။ ။ မတူညီပါဘူး ။ တပ္မေတာ္အစိုးရက တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရကျပည္သူေတြေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရျဖစ္ၿပီးတိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာေစေရး၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵသေဘာ ထားေတြျပည့္ဝႏိုင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္သြားေအာင္ေျပာရမယ္
ဆိုလွ်င္ " တပ္မေတာ္အစိုးရက တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္း ခဲ့တယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရက တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းေအာင္လုပ္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနတယ္" ေပါ့ဗ်ာ။

ေမး ။ ။ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား၊ဒါဆိုရင္ သမၼတႀကီးက တပ္မေတာ္အစိုးရရဲ႕ဆႏၵကိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္အေကာင္္းဆံုံုးလုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးဟုတ္ပါ
သလား။အခု ျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲမဲမႈေတြဆိိုုတာကအဲဒါနဲ႔ဲ႔ဲဲ႔ပဲ အားလံုး ပတ္သတ္ေနတာလား။

ေျဖ ။ ။ လံုးဝကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာမယ္၊ အဲဒီမွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ ကကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ေပၚထြန္းလာဖို႔၊ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အပိုင္းက တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အျပည့္အဝေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ပါ။ အဲဒီလိုမ်ိဳး အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ရဲ႕လား။

ေမး ။ ။ သမၼတႀကီးကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ အင္မတန္က်ဥ္္းေျမာင္္းျပီီး ေနာက္ျပန္လွည့့္္လိုိုိ႔မရႏိုိုင္ဘူူးလိုိုိ႔႔ ေဖာ္ျပေျပာဆိုိုခဲဲ့့တယ္။ဒါေပမဲဲ့့ တိုိုင္းျပည္မွွာရွွိိတဲဲ့့လူတိုင္းကသမၼတႀကီးရဲ႕လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေလွ်ာက္ဖိုိုိ႔႔ဆႏၵရွိတယ္လိုိုိ႔႔အေသအခ်ာေျပာႏိုင္
ပါသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မလိုက္ဘဲ တင္းခံေနတာမ်ိဳးေရာရွိလား။

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ဟာေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လမ္းကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္ေအာင္လုပ္လိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္လည္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီ
ေဖာ္ေဆာင္ မယ့္ လမ္းေၾကာင္း မွန္ေပၚေရာက္ေနၿပီ လို႔ေျပာႏိုင္ပါ တယ္။ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရွ႕ဆက္သြားၾကမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕လမ္းေၾကာင္းခရီးကိုေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မျဖစ္မေနေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ၾကရပါမယ္။

ေမး ။ ။ ဒါေပမဲဲ့့အစိိုုုးရအဖြြဲဲဲ႕႔႕နဲဲ႔စစ္တပ္ထဲမွွာ ေနာက္ေၾကာင္္းျပန္လွည့့္္လိုိုစိတ္ရွွိိၿပီီး သေဘာထားတင္္းးမာတဲဲ့့သူေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာေနတာေတြရပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ " ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔႕ေနရလား " လိုိုိ႔႔ေမးလိုိုပါတယ္။

ေျဖ ။ ။ ခင္ဗ်ားကို တစ္ခုအေသအခ်ာေျပာႏိုင္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရထဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မရွိတဲ့သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမရွိဘူးဆိုတာပါ။ အဲဒီလိုေျပာေနတာေတြက
သံသယဝင္႐ံုသက္သက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရထဲမွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမယ္ဆိုတဲ့ညီညြတ္မႈရွိတယ္လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္တပ္မေတာ္ဆိုတာဟာ အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး အမိန္႔နာခံမႈအျပည့္ရွိတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိရွိထားၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အမိန္႔ေတြကို တစ္သေဝမတိမ္းလိုက္နာရပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုသမၼတကခန္႔အပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ထဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ဘဲ ဆန္႔က်င္မႈျပဳလုပ္တာမရွိပါဘူး။ တပ္မေတာ္မွာႏိုင္ငံေတာ္အေရးကိစၥေတြအတြက္သီးျခားအခန္းက႑ရွိထားပါတယ္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကိုတပ္မေတာ္ကဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ထဲကစိန္ေခၚမႈေတြမရွိပါဘူး။ စိန္ေခၚမႈေတြကဘာလဲဆိုရင္ ျပည္ပကလာတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ၊ဘ႑ာေရး ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပးမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းကလာတာမဟုတ္ပါဘူး။

ေမး ။ ။ ထိုင္္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွွာ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္ကိုို ျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲမႈေတြနဲဲ႔ဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီီးေမးျမန္္းၾကတဲဲ့့အခါတုန္္းက သူက မဆင္မျခင္သေဘာနဲဲ႔ဲ႔႔အေကာင္္းျမင္မႈေတြကိုသတိထားဖိ႔ို႔ုေျပာခဲ႔ျပီးသံသယေတြ ထားရွိဖို႔တိုက္ တြန္းခဲ့ပါတယ္။သူ႔ရဲ႕မွတ္ခ်က္ေတြကို သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပုဂၢလအျမင္လို႔ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ  မႈေတြဝင္ေရာက္လာတာကိုေတြ႔ျမင္ခ်င္ၾကတာပါ။ အဲဒါမွ လူအမ်ားစုအတြက္အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖန္တီးႏိုင္ၾကမွာပါ။ေနာက္ၿပီး ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပုဂၢိဳလ္ေရး အျမင္(သေဘာထား)လို႔ပဲကြ်န္ေတာ္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အျမင္ကိုသူ႕အေန နဲ႔လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဒီလို မ်ိဳးမွတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပဋိပကၡလို႔မ႐ႈျမင္မိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ဆိုရင္ မတူကြဲျပားျခားနား မႈေတြနဲ႔အတူညီညြတ္မႈဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တူညီတဲ့အျမင္သေဘာထားေတြအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ စီးပြားေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ လူမူေရးအရ ျမန္မာႏိုိုင္ငံကိုိုဘယ္ဆီကို ဦးတည္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ ။

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္ေတာ္အေစာပိုင္း မွာရွင္းျပခဲ့သလိုပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုခဲရာခဲဆစ္လုပ္ကိုင္ေနရ႐ံုသာမကျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈ
စီးပြားေရးအေျခအေနျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ
ရဲ႕က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊အေထြေထြလူေနမႈအဆင့္အတန္းအပါအဝင္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လည္းပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ အတြက္ေရာ လူမႈစီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြက္ပါၿပိဳင္တူႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကရတာ ပါ။ ႏွစ္ခုစလံုးဟာလည္းအနီးကပ္
ဆက္ႏႊယ္ေနၾကပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိရင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို မရရွိႏိုင္ပါဘူး။စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္အဲဒီအေရးကိစၥႀကီးႏွစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ခဲရာခဲဆစ္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္
ေနၾကရပါတယ္။

ေမး ။ ။ ၁၀ ႏွစ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္အတိုိုင္္းအတာ ယူမယ္ဆိုိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ၁၀ႏွစ္အတြင္း ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲလို႔ သမၼတႀကီး ထင္ပါသလဲ ။ထိုင္းနိုင္ငံလိုလား ။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံလိုလား ။ အေနာက္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံလိုလား ။

ေျဖ။ ။ဒီကိစၥဟာ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမွာမူတည္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-တကယ္လို႔ႏိုင္ငံေရးဘက္မွာအစစအရာရာေကာင္းစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိတယ္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြေရာ ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပးမႈေတြပါ ဖယ္ရွားေပးတယ္
ဆို လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈေတြ ရရွိလာမယ္လို႔ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္းေတြရွိလာဖို႔အလားအလာေတြရထားၿပီလို႔ကြ်န္ေတာ္ျမင္မိပါတယ္ ။

ေမး ။ ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ တိုိုင္္းရင္္းသားလူမ်ိိဳးစုေတြ အတူတကြၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ႀကမယ္႔ ဖယ္ဒရယ္နိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္မွာလား။

ေျဖ ။ ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ နယ္နိမိတ္တစ္ခုတည္းမွာအတူတကြ ပါဝင္ေနထိုင္ၾကတဲ့ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုပါ။ အေျခခံဥပေဒအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာျပည္နယ္ႀကီးခုနစ္ခုရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရရွိသလိုျပည္နယ္ အဆင့္အစိုးရေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ လက္ရွိ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးစနစ္ဟာ စစ္တပ္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈကို အမ်ားႀကီးခံေနရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုစစ္တပ္အတြက္ေပးထားၿပီီးး စစ္တပ္ရဲဲ႕အခန္းက႑ႀကီးမားေအာင္ အေျခခံဥပေဒက အသားေပးထားပါတယ္။ အဲဒီကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လိိုိုုျဖစ္မေနဘူးလားခင္ဗ်ာ။ ေရရွည္မွာ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ဘားတိုက္ကို
ျပန္သင္႔တယ္လိုို႔ို႔႔ သမၼတႀကီီး ထင္ျမင္မိပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာတပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြလိုမဟုတ္ဘဲ တစ္မူထူးျခားပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ႕အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ကိုဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္တဲ့အခန္းက႑ကေနပါဝင္ခဲ့တာပါ။အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ တပ္မေတာ္ကို ခ်န္ထားခဲ့လို႔မရပါဘူး။ တပ္မေတာ္ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္အဓိကက် တဲ့အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ေတာင္ကိုရီးယား လိုႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွာသူတို႔ရဲ႕တပ္မေတာ္ကဦးေဆာင္မႈျပဳတဲ့အခန္းက႑ကေနပါဝင္ခဲ့တာ
ကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈမျပဳဘဲေနရာရရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာအျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔မတူဘဲတစ္မူထူးျခားတဲ့အေျခအေနရွိတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဟာ
တိုင္းျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးမွာ မျဖစ္မေနပါဝင္သင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ရည္မွန္းခ်က္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ မျဖစ္မေန ပူးေပါင္းလက္တြဲသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒါမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ သမၼတႀကီးက အင္ဒိုနီးရွားကို ဥပမာေပးေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့တယ္။ဒါေပမဲဲ့့ အခု အင္ဒိုနီးရွားမွာ စစ္တပ္က နိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွာ ဆက္လက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလို ဥပမာပံုစံမ်ိဳး
သမၼတႀကီးအေနနဲ႔လိုက္လုပ္မွာလား။

ေျဖ ။ ။ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ သူတို႔ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ၾကတဲ့အခါမွာသူတို႔ေလးစားရတဲ့ တပ္မေတာ္ကသိသာထင္ရွားတဲ့
အခန္းက႑ကေနပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္လည္း ေပၚထြန္းလာခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္က သူ႔ရဲ႕အခန္းက႑ကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလွ်ာ့ခ်သြားတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလို
အလားတူပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္သြားၿပီး တိုင္းျပည္မွာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီရွိလာတာနဲ႔အမွ် အဲဒီႏွစ္ႏိုင္ငံလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြရရွိလာမွာပါ။ကြ်န္ေတာ္ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ဆံုရမယ့္ကိစၥေတြရွိေနေသးတယ္
အဲဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းတစ္ခုကိုေျဖေပးပါ့မယ္။

ေမး ။ ။ သမၼတႀကီးကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနျပည္ေတာ္ကိုိုလာဖိုိုိ႔ဖိတ္ေခၚၿပီီး မႀကံံဳစဖူူး ထူးျခားတဲ႔ အဆင္႔တစ္ခုကိုရေအာင္လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္အဲဒီလုိလုပ္တာပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးတစ္ေယာက္ပါ။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ကိုျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ စဥ္ ရဲ႕အျပင္မွာခ်န္ထားခဲ့လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။အတိတ္ကာလမွာတုန္းကသူဟာ တပ္မေတာ္အစိုးရအေပၚဆန္႔က်င္တဲ့ အျမင္ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ကိုကြ်န္ေတာ္ရယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆၿံုပီး ဒိုင္ယာေလာခ့္လုပ္ခဲ႔ႀကတယ္ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ မတူကြဲျပားျခားနားမႈေတြထဲမွာ ညီညြတ္မႈဆိုတာရွိ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူလူထုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္"ဘံု"  တူညီမႈရွိတဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ႀကတယ္။မတူတာေတြေဘးဖယ္ၿပီးတူညီတဲ့
အျမင္သေဘာထားေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဥေရာပေဒသကျပည္သူေတြက လာမယ္႔ ၂၀၁၅ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ပြဲမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိိဳင္နိုင္မလား ဆိုိုတဲဲ့့အခ်က္ကိုို ေမးခြန္္းတုတ္ၾကပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ဖြြဲြဲ႕ဲ႕႕စည္္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ကဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လို႔ မရေအာင္ တားျမစ္မလားေပါ႔ ခင္ဗ်ာ ။

ေျဖ ။ ။ ဒီေမးခြန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔မပတ္သက္ပါဘူး။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ပိုၿပီးပတ္သက္တာပါ။တကယ္လို႔ အမ်ားသေဘာတူညီမႈရွိတယ္ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥဟာပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္းခင္ဗ်ားကိုေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ်င္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
႔ႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတႀကီးအျဖစ္ ခင္ဗ်ားျမင္ေတြ႕လိုပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ေဩာ.္ . ဒါကျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚမွာမူတည္လိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုဥေရာပမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အထူးအေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ဂုဏ္ျပဳၾကတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။
နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတစ္ဦးကဲ့သို႔သေဘာထားၿပီး ဂုဏ္ျပဳၾကတာပါ။သူက ဝက္မင္စတာမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေတြေရွ႕မွာမိန္႔ခြန္းေျပာတယ္။ သူ႔ကို အခုလိုမ်ိဳးဆက္ဆံမႈေတြလုပ္ၾကတာကိုသမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္မိပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အထူးအေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလို မ်ိဳးဆက္ဆံၾကတာကိုျမင္ရတာ ကြ်န္ေတာ္ တကယ့္ကိုဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါတယ္။ဒါေပမဲ့ သူသမၼတျဖစ္မလား၊မျဖစ္ဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းအတြက္ကေတာ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚမွာပဲမူတည္
ပါတယ္။ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခြန္းက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ဟုတ္လား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြဟာေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားဆိုတာကို ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ေျဖၾကားေပးသင့္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ဒီေမးခြန္းကိုခင္ဗ်ားေျဖၾကည့္သင့္တယ္။(ရယ္လ်က္)

ေမး ။ ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကသမၼတႀကီီးရဲဲ႕ဲ႕႕ျပဳျပင္ေေျပာင္္းလဲမႈေတြကိုိုိုအားတက္သေရာတံုံု႔ံု႔႔ျပန္ခဲ့တယ္လိုို႔ို႔႔ထင္ပါသ
လား၊ ဒါမွမဟုတ္ အေနာက္အေနနဲ႔ ယခုထက္ပိုၿပီး လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္လား။

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဟာ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့နိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရးရရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းသြားေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့မိသားစုႀကီးထဲက အဖြဲ႕ဝင္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ခက္ခဲေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီးျပည္သူေတြကိုလည္းထိခိုက္နစ္နာေစတယ္လို႔႐ႈျမင္ပါတယ္။လက္ရွိမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈထဲက အခ်ိဳ႕ကိုဆိုင္းငံ့ေပးတာ၊ ေလွ်ာ့ခ်ေပးတာေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္လာၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆႏၵက ျပည္သူေတြအက်ိဳးအျမတ္ရွိေအာင္၊ အမ်ား
ႀကီးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားဖယ္ရွားေပးတာမ်ိဳးပါ။

ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းပါ ။ ။တကယ္ ႀကီးရဲ႕ဲ႕႕ျပဳျပင္ေေျပာင္္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၁၀ဝ ရာခိုုင္နႈန္္း ဆိုုတဲ့ရည္မွန္္းခ်က္ထားရွွိိထားတယ္ဆိုိုလိုိုိ႔ရွိလွ်င္ ယခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ၿပီးေျမာက္ေနပါၿပီလဲ။ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းလား၊၁၀ ရာခိုိုငိင္ႏ္ႏႈနႈန္္းးလား၊ ၂၀ လား။

ေျဖ။။ဒါဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕တကယ့္ကိုပထမအဆင္႔ရွိေသးတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။
by.... April Maung Maung