23 December 2010

ျမန္မာေငြစကၠဴအတု လက္ခံရရွိခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါတဲ႔ရွင္တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ႏွင့္ ငါး ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား ကိုလက္ခံရရွိခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အခ်ိန္မီသတင္းေပးပို႔ၾကပါဟု ဗဟို ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာ သည္။ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ တန္ႏွင့္ ၅ဝဝဝ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု မ်ားအား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာမွ ေတြ႕ရွိ ၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဘဏ္ထုတ္ ေငြမ်ားတြင္ပါဝင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံရရွိခဲ့ပါကထို ေငြ စကၠဴအတုမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္းမရွိ ေစရန္ႏွင့္ ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္၍ သံုးစြဲ သူ မ်ားအား ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္း ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ သတင္းေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္င ံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ သည္။

ေငြစကၠဴအတု ျပဳလုပ္သည့္ ကိစၥမွာ ေရွးယခင္ ႏွစ္မ်ား စြာက တည္းကရွိခဲ့ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ေငြစကၠဴအတုမ်ားအား အမ်ား အျပား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိ ေသး ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေငြစကၠဴအတုမ်ား အားေတြ႕ရွိပါက ေတြ႕ရွိ သည့္ ေနရာ အား နီးစပ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မ်ားႏွင့္ ရဲစခန္း တို႔သို႔ တာဝန္သိစိတ္ ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ဘဏ္ထုတ္ေငြ မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါက ကာယကံရွင္အေနျဖင့္ မိမိေငြေၾကး ထုတ္ ယူခဲ့ေသာဘဏ္အား ေငြ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ အေထာက္အ ထားႏွင့္တကြ ျပန္လည္တင္ျပ ေျပာ ဆိုပါက အဆိုပါေငြအတုအတြက္ ¤င္းေငြေၾကးႏွင့္ တန္ဖိုးတူညီေသာ ေငြကိုျပန္ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဘဏ္အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါေငြ အတုအားမည္သူ႔ဆီမွ လက္ခံရရွိ ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္စံုစမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲစခန္းသို႔ေငြ အတုလက္ဝယ္ရရွိသည့္ ကိစၥအား သတင္းေပးပို႔ပါကလည္း ထိုေငြ အတုအားမည္ကဲ့သုိ႔ လက္ခံရရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာ ရွင္း လင္းေျပာၾကား ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ေငြစကၠဴအတုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ ေမာင္ဝင္းက မည္သူမဆိုေငြစကၠဴ ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေငြ လက္မွတ္ ကိုျဖစ္ ေစလိမ္လည္အတုျပဳလွ်င္ သို႔မ ဟုတ္ အတုျပဳလုပ္မွန္း မိမိ သိ လ်က္ႏွင့္ထိုသို႔ လိမ္လည္ အတုျပဳ လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ အဆင့္တစ္ခုခုကို ျပဳ လုပ္ပါက ထို သူအားရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၈၉ (က)အရ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္း အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ အထိေထာင္ဒဏ္တစ္ မ်ဳိးမ်ဳိးကိုျဖစ္ ေစခ်မွတ္ ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေငြစကၠဴအတု ကိုျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေငြ လက္မွတ္ကိုျဖစ္ေစ အတုမွန္း သိလ်က္ အစစ္အမွန္အျဖစ္ အသံုး ျပဳပါက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၈၉ (ခ)အရ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္းျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရး ယူႏိုင္သည့္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ် မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ားအား အတုျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ သံုးစြဲ ရန္ႀကံရြယ္ကာ လက္ဝယ္ထားပါ က ခုနစ္ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္သည္ ဟုဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထား သည္ဟု ဆိုသည္။ဆက္လက္၍ ၄င္းက ”ေငြ အတုမွန္းမသိလို႔ ကိုယ့္ လက္ထဲ ေရာက္ေနတာဆိုရင္ေတာ့ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။

အကယ္၍မ်ားျပည္သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ ထဲကိုေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားရင္းနဲ႔ ေငြတု ေရာက္လာမယ္။ အဲဒီ လူကလည္း ေငြတုမွန္းမသိဘဲ ျပန္ဖလွယ္တဲ့ အခါက်မွ ေငြအတုမွန္းသိသြားရင္ ေတာ့အဖမ္းခံ ရႏိုင္တယ္။ တကယ္ လို႔အတုမွန္းေစာေစာစီးစီး သိခဲ့ တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ နီးစပ္ရာရဲစခန္း ကိုအေၾကာင္းၾကားၿပီး ဒီေငြတုကို ဘယ္ကေနၿပီးဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ရခဲ့တယ္ ဆို တာကို သတင္းပို႔ဖို႔လိုပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္ က ေငြစကၠဴ အတု က ိုမ သိဘဲ ကိုင္ထားရင္လည္း လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ အေရးယူခံရ ႏိုင္တဲ့အတြက္ ႐ိုး႐ိုး သားသား လုပ္ ကိုင္စားေသာက္တဲ့ မသိနားမလည္ သူေတြက ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ တယ္။

ဒီေတာ့သက္ဆိုင္ရာကလည္းေငြတု ပေပ်ာက္ေအာင္နဲ႔ ေငြတုျပဳလုပ္သူ ေတြကို တရား ဥပေဒအရ အျမန္ဆံုး ဖမ္းဆီးႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူေတြကို ေငြတုေတြ႕ရင္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ပညာေပးမႈမ်ဳိးေတြ လုပ္သင့္တယ္” ဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ ကလည္း ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြတုျပႆနာ အားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေငြတုႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ပညာေပးမႈအစီ အစဥ္တစ္ရပ္အား ျပည္သူမ်ားသိ ရွိေစရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ လ်က္ရွိ သည္ဟုသိရသည္ဟု ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္.။